پیشبینی و تعیین پارامترهای تاثیرگذار بر افت انرژی موضعی سیستمهای کالورت با استفاده از روش هوشمند الگوریتم تکاملی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Prediction and determination of effective parameters of local energy loss in culvert systems, using intelligent evolutionary Algorithm