بررسی اثر همزمان صفحات مستغرق و شکاف بر میزان آبشستگی پایه پل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Effect of the Submerged Vanes and Slot on Reduction of Local Scour Around Bridge