بررسی عملکرد پنبه تحت تأثیر آبیاری با فاضلاب تصفیهشده شهری (مطالعه موردی: تربت حیدریه)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب دانشگاه گرگان

2 گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز

چکیده

هر چند محدودیت منابع آبی در مناطق خشک و نیمهخشک میتواند زمینه استفاده مجدد از فاضلاب تصفیهشده و جبران کمبود آب در این مناطق را فراهم نماید، اما بایستی در مصرف بیرویه و غیر اصولی آن مخصوصا برای آبیاری گیاهان خوراکی احتیاط نمود. در این تحقیق اثر کاربرد فاضلاب تصفیهشده شهری تربتحیدریه بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه پنبه رقم ورامین در اراضی سیوکی شهرستان تربتحیدریه بررسی گردید. تحقیق در قالب طرح بلوک کاملا تصادفی با پنج تیمار آب آبیاری و سه تکرار اجرا شد. تیمارهای این تحقیق شامل آب چاه (تیمار شاهد،T1) )، فاضلاب تصفیهشده (T2)، ترکیب حجمی50درصد آب چاه و 50 درصد فاضلاب تصفیهشده (T3)، آبیاری یک در میان آب و فاضلاب (T4) ترکیب حجمی 33 درصد آب چاه و 66 درصد فاضلاب تصفیهشده (مورد استفاده کشاورزان منطقه، T5)) بود. نتایج نشان داد نوع آب آبیاری بر صفات وزن پنبه دانه، درصد کیل، شاخص بذر، تعداد قوزه، قطر ساقه و ارتفاع گیاه در سطح احتمال یکدرصد تأثیر معنیدار دارد.نتایج همچنین نشان داد بیشترین مقدار وزن پنبهدانه، درصد کیل، شاخص بذر و تعداد قوزه با مقادیر بهترتیب 9/11 گرم، 3/76 درصد، 65/0 و 3/13عدد مربوط به تیمار T3 و کمترین مقادیر مذکوربا مقادیر بهترتیب 91/9 گرم، 4/59 درصد، 52/0 و 3/9 عدد مربوط به تیمار شاهد میباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating of Cotton Yield under Irrigation with Urban Treated Wastewater (Case Study: Torbat-Heydarieh)

نویسندگان [English]

  • Yahya Choopan 1
  • Khalil Ghorbani 2
  • somayeh emami 3
1 Water Engineering Department of Gorgan
2 Water Engineering Department of Gorgan
3 Water Engineering Department of Tabriz
چکیده [English]

However, the limitations of water resources in arid and semi-arid regions can provide a reuse of treated wastewater and compensate for water scarcity in these areas, but it should be careful about its unhealthy and unproductive consumption, especially for irrigation of food plants such as vegetables. In order to investigate the effect of treated wastewater in Torbat Heidarieh urban wastewater treatment, a field experiment was conducted. The research was carried out in a completely randomized design with five irrigation water treatments and three replications. The treatments included well water (Control), treated wastewater, a volumetric composition of 50% of well water and 50% of treated wastewater, watering one among water and sewage, a volumetric composition of 33% of well water and 66% of treated wastewater (used by farmers in the area). Based on the results obtained from the mean square of traits, the effect of irrigation water type on cotton weight, kiel percent, seed index, number of boll, stem diameter and plant height was significant at 1% probability level. The results showed that the highest value for cotton weight, kiel percentage, seed index and number of bolls in T3 treatment with values ​​of 11.9 g, 76.3%, 0.65 and 13.3, and the lowest for cotton seed weight parameters, Kilogram percent, seed index and number of bolls were obtained in control treatment with 9.99 g, 59.4%, 52.2 and 9.3, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kiel -Percentage
  • Seed index
  • cotton