بررسی عوامل تأثیرگذار بر مؤلفههای کیفیت آب رودخانه قره‌سو استان گلستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل

2 گرگان

3 هیات علمی

چکیده

کیفیت آب رودخانه از جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی حائز اهمیت بوده و ضرورت لحاظ آن در برنامه‌ریزی‌های مدیریت منابع آب و ارزیابی سلامت حوضه‌های آبخیز کاملاً احساس می‌شود. پژوهش حاضر به بررسی کیفیت آب رودخانه قره‌سو در استان گلستان به روش توصیفی- مقطعی با استفاده از آمار متغیرهای کیفی و پارامترهای بیولوژیکی آب در ایستگاه‌های هیدرومتری واقع بر رودخانه قره‌سو در بازه زمانی 1380 تا 1393 پرداخته و نمای کلی از ارتباط و منابع متغیرهای فیزیکو شیمیایی فراهم می‌آورد. بر اساس نتایج تجزیه‌های شیمیایی و ترسیم نمودارهای شولر، ویلکوکس و پایپر، نشان می‌دهد که کیفیت آب رودخانه قره‌سو به علت غلظت بالای یون‌های سولفات، سدیم و کلر بر طبق نمودار شولر به لحاظ شرب، نامناسب است و به لحاظ کشاورزی، بر طبق نمودار ویلکوکس در‌طبقه‌بندی 1S3C که معرف کیفیت متوسط است، قرار می‌گیرد. همچنین با توجه به نمودار پایپر که نشان‌دهنده تیپ هیدروشیمایی آب است، تیپ کیفی آب را از نوع کلسیم-منیزیم- کلرید معرفی نمود. به منظور ارتقاء کیفیت آب رودخانه و استفاده بهتر با ایجاد شرایط زیست‌محیطی مناسب و بهبود شرایط اکولوژیکی در رودخانه و با برنامه‌ریزی‌های درازمدت از ورود آلاینده‌های نقطه‌ای و غیر نقطه‌ای، به‌ویژه فاضلاب‌های شهری و صنعتی و آلاینده‌های کشاورزی به آن جلوگیری شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Influential Factors on Water Quality Components of Qarasoo River in Golestan Province

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hasan Naderi 1
  • Mehdi Zakerinia 2
  • Meysam salarijazi 3
1 graduated
2 GORGAN
3 assisstant professor
چکیده [English]

Water quality river is important from the economic, social and environmental aspects, and its importance is felt in the planning of water resources management and health assessment of watersheds. The present study aimed to investigate the water quality of Qarasoo River in Golestan province by descriptive cross-sectional method using qualitative variables and biological parameters of water in hydrometric stations located on Qarasoo River during the period from 1380 to 1393. An overview of the relationship and sources of physicochemical variables provides. Based on the results of chemical analysis and plotting the Schoeller, Wilcox and Piper diagrams, the water quality of the river is not suitable due to the high concentrations of sulfate, sodium and chlorine ions according to the drug Schoeller diagram, and is agricultural according to the Wilcox In the C3S1 classification, which represents a moderate quality. Also, according to the Piper diagram, which shows the hydrothermal type of water, the qualitative water type is introduced as Calcium-Magnesium-Chloride type. For improving the quality of river water and its efficient, by creating suitable environmental conditions and improving the ecological conditions in the river, point and non-point pollutants entry into the river water especially urban sewage and industrial wastewater and agricultural pollutants should be prevented with long-term plans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chemical parameters
  • Pollution
  • Qarasoo River
  • Wastewater
  • Water Quality