امکان سنجی اجرای روش های آبیاری تحت فشار بر اساس استانداردهای کیفیت آب (مطالعه موردی: محدوده مطالعاتی مرودشت – خرامه)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج.

2 دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

3 استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

چکیده

امکان‌سنجی روش‌ها‏ی آبیاری تحت‌فشار بر اساس خصوصیات شیمیایی آب در مقیاس ناحیه‌ای و منطقه‌ای برای اجرای آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این مطالعه با استفاده از روش اطلاعات جغرافیایی (GIS) تناسب اراضی برای اجرای روش‌های آبیاری نوین در محدوده مطالعاتی مرودشت - خرامه براساس استانداردهای ارائه شده در مورد کیفیت آب آبیاری بررسی شد. در این بررسی از داده‏های اندازه‌گیری شده 50 حلقه چاه در سال آبی 94- 1393 استفاده شد. نقشه پهنه‌بندی تهیه شده بر اساس شاخص HCO3 نشان داد غالباً محدودیت کم تا متوسط برای اجرای روش آبیاری بارانی وجود دارد. همچنین نقشه‌های پهنه‌بندی پارامترهای محدود کننده Cl و Na در محدوده مطالعاتی مرودشت – خرامه نشان داد که به ترتیب %84/6 و %2/ 78 از اراضی محدوده، برای اجرای روش آبیاری بارانی با محدودیت مواجه هستند. نتایج نشان داد به ترتیب در %60/2 و %27/3 از اراضی موردنظر محدودیت جدی و کم تا متوسط برای اجرای آبیاری قطره‌ای بر اساس TDSو EC وجود دارد. در سراسر محدوده مطالعاتی، از نظر شاخص pH برای اجرای روش آبیاری قطره‌ای محدودیت وجود داشته به طوری که به ترتیب در%90/4 و %9/6 از اراضی موردنظر محدویت کم تا متوسط و محدودیت جدی برای اجرای روش آبیاری قطره‌ای وجود دارد. نتایج نشان داد برای غالب محدوده، محدودیتی از نظر شاخص LSI برای اجرای روش آبیاری قطره‌ای وجود ندارد که دلیل آن اسیدیته بودن آب زیرزمینی منطقه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility of pressurized irrigation based on water quality indices (Case study: Marvdasht-Kharameh study area)

نویسندگان [English]

  • omid raja 1
  • masoud parsinejad 2
  • taymor sohrabi 3
1 Graduate Student, Department of Irrigation and Reproduction Engineering, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj.
2 The associate professor of Irrigation and Development Engineering Group, Faculty of Agriculture Engineering & Technology, Agriculture and Natural Resources Campus, University of Tehran,karaj
3 The associate professor of Irrigation and Development Engineering Group, Faculty of Agriculture Engineering & Technology, Agriculture and Natural Resources Campus, University of Tehran,karaj
چکیده [English]

Feasibility of pressurized irrigation systems, based on the chemical properties of the water, at sub-regional and regional scale, It is especially important for its implementation. In this study, GIS has used for zoning of Marvdasht-Kharameh land suitability for executing pressurized irrigation systems based on indices irrigation water quality. In this study, the data of 50 wells water measured in 2014-2015 has used. The zoning map based on the HCO3 index showed that most of the region has a low to moderate limitation for performing sprinkler irrigation system. In addition, the zoning maps Cl and Na parameters in the Marvdasht-Kharameh study area showed that 84.6% and 78.2% Of land area respectively, are faced limitation for performing sprinkler irrigation systems. The results showed that in 60.2% and 27.3% of the area, there is a serious limitation and a low to moderate limitation for performing drip irrigation based on TDS and EC parameters, respectively. Throughout the study area, there was a limit to the pH index for implementing the drip irrigation method; which there have 90.4% and 9.6% of the land subject has a low to moderate limitation and serious limitation on pH index for performing drip irrigation system, respectively. The results showed that for the majority of the area, there is no limitation on LSI index for performing drip irrigation system because of Acidity of groundwater in the area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • water scarcity
  • GIS
  • Marvdasht - kharameh and LSI