بررسی آزمایشگاهی اثر محل و دبی جریان جت آزاد مستطیلی بر پارامترهای پرش هیدرولیکی کلاسیک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Experimental Evaluation of Location and Discharge of Rectangular Free Get on Parameters of Classic Hydraulic Jump