بررسی داده های واداشت هواشناسی GLDAS1 و تصحیح انحراف داده های بارش برای کاربست در مدل های سطح خشکی )مطالعه موردی: حوضه نیشابور(

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Investigation of GLDAS1 Meteorological Focing Data and Bias Correction of Precipitation Data for Application in Land Surface Model (Case Study :Neishaboor Basin)