بهرهبرداری از سد گلستان در شرایط سیلابی جهت حداقل نمودن خسارات ناشی از سیل در پاییندست سد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Golestan Dam Operation in Flood Conditions to Minimize Flood Damages in Downstream of Dam