بررسی آزمایشگاهی ضریب شدت جریان در سرریزهای کلید پیانویی دو سیکل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مهندسی آب – ساازههاای آبای، دانشاکده کشااورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار گروه مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز

چکیده

سرریز کلید پیانویی حالت توسعه یافته سرریزهای غیرخطی است که ظرفیت تخلیه دبی بسیار بالایی دارد. با توجه به افزایش طول موثر و به دنباال
آن افزایش راندمان تخلیه در این گونه سرریزها میتوان از آنها در سرریز سدها و یا سازه های تنظیم آب استفاده نمود. در این تخقیق که بر روی
سرریزهای دوسیکل کلید پیانویی با دماغه مثلثی انجام شده، آزمایشات متعددی برای تعیین تاثیر پارامترهای هندسی نسبت عرض کلید ورودی به کلید
خروجی سرریز ( Wi/Wo )و نسبت طول سرریز به طول شیروانی پایین دست ( B/Bi ) بر ضریب شدت جریاان، انجاام گردید. نتاایچ نشاان داد که باا افزایش بار هیدرولیکی، ضریب شدت جریان ابتدا افزایش و سپس کاهش مییابد. همچنین با افزایش نسبت عرض کلید ورودی به کلید خروجی از 8 / 0
تا 25 / 1 ضریب جریان در سرریز کلید پیانویی به مقدار 26 درصد افزایش یافت. استفااده از دماغه مثلثی بر ضریب شدت جریاان تاثیر مثبات داشته و مقایسه با تحقیقات سایر محققین نشان داد که رابطه بدست آمده از این تحقیق خطای کمتری نسبت به سایر روابط دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental study of Discharge Coefficient in Two-Cycle Piano Key Weirs

نویسندگان [English]

  • Bijan Kamaei abbasi 1
  • Saeid Reza Kamaei abbasi 2
  • Mohammad Heidarnejad 3
1 Ph.D. Student, Water Engineering Department, Ferdowsi University of Mashhad
2 Professor, Water Engineering Department, Ferdowsi University of Mashhad
3 Assistant Professor, Department of water Science engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The piano key weir is a developed version of nonlinear weirs with a very high discharge capacity. Due to the increase in effective length and consequently the increase in drainage efficiency of these weirs, they can be used in dam spillways or water regulation structures. This study aimed at the investigation of two-cycle piano key weir with a triangular nose. Several experiments have been conducted to determine the effect of geometric parameters of the input-to-output key widths (Wi/Wo( and the ratio of the weir’s length to the length of downstream slope (B/Bi) on the discharge coefficient. The results of this study showed that with increasing hydraulic load, the discharge coefficient was first increased and then reduced, and by increasing the input-to-output width ratios from 0.8 to 1.25, the discharge coefficient of piano key weir increased up to 26 percent. Using triangular nose has a positive effect on the discharge coefficient. In addition, the comparison with the results of other researchers showed that have the relationship developed in this study has less error than other relationships.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flow discharge coefficient
  • Hydraulic Model
  • : Piano Key Weir
  • Ratio of input key width to output key 1-