بررسی آزمایشگاهی ضریب شدت جریان در سرریزهای کلید پیانویی دو سیکل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مهندسی آب – ساازههاای آبای، دانشاکده کشااورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار گروه مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز


عنوان مقاله [English]

Experimental study of Discharge Coefficient in Two-Cycle Piano Key Weirs

نویسندگان [English]

  • Bijan Kamaei abbasi 1
  • Saeid Reza Kamaei abbasi 2
  • Mohammad Heidarnejad 3
1 Ph.D. Student, Water Engineering Department, Ferdowsi University of Mashhad
2 Professor, Water Engineering Department, Ferdowsi University of Mashhad
3 Assistant Professor, Department of water Science engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran