اثرات کودآبیاری با استفاده از سامانههای آبیاری بارانی و جویچهای بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار آبیاری و زهکشی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات،

2 عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی مهندسی و کشاورزی، مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان ، سازمان تحقیقات، آموزش ترویج کشا رزی، رشت، ایران


عنوان مقاله [English]

Impacts of Fertigation via Sprinkler and Furrow Irrigation Systems on Yield and Yield Components of Sweet Corn

نویسندگان [English]

  • Mohammad Esmaeil Asadi 1
  • Parisa Shahinrokhsar Ahmadi 2
1 Associate Professor, Agricultural Engineering Research Department, Golestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Gorgan, Iran.
2 Agricultural Engineering Research Department, Gilan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Rasht, Iran.