ارزیابی کیفی آبخوان دشت بیرجند جهت اجرای آبیاری تحتفشار با استفاده از روش زمین آماری کریجینگ نشانگر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی منابع آب، دانشگاه بیرجند

2 استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

3 گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بیرجند


عنوان مقاله [English]

Qualitative Assessment of Birjand Plain Aquifer for Pressurized Irrigation by Using Geostatistic Indicator Kriging Method

نویسندگان [English]

  • Bahareh Saadat Hamraz 1
  • Ali Shahidi 2
  • abbas khashei 3
1 PhD Student of Water Resource Engineering ,Department of Water Engineering, University of Birjand,Birjand, Iran
2 Assistant professor Department Water Engineering University of Birjand ., Birjan., Iran
3 university of birjand, Avini street, birjand city, soth khorasan province,iran
چکیده [English]