کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی و تکنیک تحلیل مولفه های اصلی(PCA )در تخمین زمان پیشروی در آبیاری جویچه ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

2 استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانش اه اراک

3 دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد، رشته مهندسی آبیاری و زهکشی، دانش اه شهرکرد

4 استاد گروه آبیاری و آبادانی دانش اه تهران

5 دانشیار گروه آبیاری و آبادانی دانش اه تهران

چکیده

 

عنوان مقاله [English]

Estimation of Advance Time in Furrow Irrigation Using Artificial Neural Network and Principle Component Analysis (PCA) technique

نویسندگان [English]

  • mohamad javad nahvinia 1
  • Javad Mozffari 2
  • Behnam Moaveni 3
  • AbdolMajid Liaghat 4
  • Masoud Parsinejad 5
1 water sciences and engineering department, agriculture and natural resources Fctuly, Arak university
2 Assistant Professor, Department of Water Sciences and Engineering, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Arak University.
3 Ms.C, Graduate of Irrigation and drainage Department of Water Sciences and Engineering. University of Shahrekord
4 Professor of Department of Irrigation and Reclamation Engineering, University of Tehran
5 Associate Professor of Department of Irrigation and Reclamation Engineering, University of Tehran