مطالعه عددی و آزمایشگاهی تاثیر المان ‌ های گوهای شکل برضریب زبری و استهلاک انرژی روی سرریز پلکانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده فنی مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری سازهههای هیهدرولیکی، گهروه مهندسهی آب، دانشهکده فنهی مهندسی عمران، دانشگاه تبریز


عنوان مقاله [English]

Numerical and Experimental Study of the Influence of Wedge Elements on Roughness and Energy Dissipation over Stepped Spillway

نویسندگان [English]

  • Kiyoumars Roushangar 1
  • Samira Akhgar 2
1 Associate Professor of Water Engineering, Faculty of Civil Engineering, Tabriz University, Tabriz
2 Ph.D. Candidate of Hydraulic Structures, Water Engineering Department, Faculty of Civil Engineering, Tabriz University, Tabriz