پاسخ گیاه پسته به توزیع رطوبت و شوری در سامانه های آبیاری قطره ای سطحی و زیرسطحی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و مهندسی خاک

2 دانشیار موسته تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازما تحقیقات، آماوزش و ترویج کشاورزی، کرج- ایرا ن

3 استاد گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

4 استادیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز


عنوان مقاله [English]

Pistachio Response to Water and Salinity Distribution in Surface and Subsurface Drip Irrigation Systems

نویسندگان [English]

  • ali ataee 1
  • Mehdi Akbari 2
  • MohammadReza Neyshabouri 3
  • Dawood Zarehagi 4
1 Department of soil science, College of agriculture, Tabriz University, Iran
2 Agricultural Engineering Research Institute(AERI), Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj
3 Professor, Department of Soil Science, of Agriculture, Tabriz University, Tabriz
4 ssistant Professor, Department of Soil Science, of Agriculture, Tabriz University, Tabriz