کاربرد مدل IHACRESبرای ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر دبی حوضه آبریز تجن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

3 دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری


عنوان مقاله [English]

Application of the IHACRES Model to Assess the Effects of Climate Change on the Discharge of Tajan Watershed

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Mojerloo 1
  • Ramin Fazloula 2
  • Ali Reza Emadi 3
1 M.Sc. Student in Water Resources Engineering, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
2 Water Dept., Agricultural Eng. College, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran
3 Associate professor, Water Engineering Department, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University