ارزیابی وضعیت خشکسالی استان کرمانشاه با استفاده از شاخص خشکسالی جریان رودخانه (SDI)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه انرژی‌های نو و محیط زیست دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اکوهیدرولوژی، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران


عنوان مقاله [English]

Drought Condition Assessment of Kermanshah Province using Streamflow Drought Index (SDI)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Jahangir 1
  • Sahar Babaei 2
  • Eghbal Norozi 2
1 Assistant Professor at Renewable Energies and Environmental Engineering Dept. University of Tehran
2 M.Sc. Student of Ecohydrology, Faculty of New Sciences and Technologies, University of Tehran