بررسی ارتباط بین پدیده انسو بر خشکسالیها و ترسالیها در استانهای ساحلی جنوبی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری پردیس دانشگاهی قشم- دانشگاه هرمزگان

2 استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

3 مربی آموزشی گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

4 دانشجوی دکتری علوم و مهندسیی آبخیزداری، گرایش مدیریت حوزه های آبخیز، گروه منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران


عنوان مقاله [English]

Investigation of The Relationship Between The Phenomenon Of Enso On The Droughts and Wet year In The Douthern Coastal Provinces Of Iran

نویسندگان [English]

  • Reza somali 1
  • Ommol Banin Bazrafshan 2
  • Mehdi Biniaz 3
  • Hamid Moslemi 4
1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری پردیس دانشگاهی قشم- دانشگاه هرمزگان
2 Assistant Professor, Department of Rangeland and Watershed Management, Faculty of Natural Resources, Hormozgan University, Hormozgan, Iran
3 Educational Instructor, Department of Rangeland and Watershed Management, Faculty of Natural Resources, Hormozgan University, Hormozgan, Iran
4 Ph.D. Student of Watershed Science and Engineering, Management of Watersheds, Faculty of Natural Resources, Hormozgan University, Bandar Abbas, Iran