شبیه سازی اثرات تغییر اقلیم با استفاده از مدلهای گزارش ارزیابی پنجم تحت سناریوهای RCP بر منابع آبی حوضه ی آبریز سد سلمان فارسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشدجوی دکتدری گدروه علدوم مهندسدی آب، دانشدکده کشداورزی، دانشد اه فردوسی مشهد

2 علوم ومهندسی آب- دانشگاه فردوسی مشهد- مشهد - ایران

3 دانشیار گروه علوم مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانش اه فردوسی مشهد

4 استاد بخش مهندسی آب، دانش اه شیراز

چکیده

این مطالعه با هدف ارزیابی اثرات بالقوه‌ی تغییر اقلیم بر منابع آبی حوضه‌ی آبریز سد سلمان فارسی با استفاده از ابزار ارزیابی آب و خاک(SWAT)  انجام شد. داده‌های اقلیمی از سه مدل گردش عمومی GCM تحت دو سناریوی RCP2.6 و RCP8.5‌ در دوره‌ی زمانی آینده (2050-2020(‌ بعد از واسنجی مدل SWAT به آن وارد و تغییرات رواناب، آب آبی، جریان آب سبز و ذخیره‌ی آب سبز شبیه‌سازی شد و سپس با دوره‌ی پایه‌ی (2008-1978) مورد مقایسه قرار گرفت. کارآیی مدل در شبیه‌سازی پاسخ هیدرولوژیکی حوضه توسط معیار‌های ارزیابی عملکرد مدل در ایستگاه آب‌سنجی تنگ‌کارزین به عنوان خروجی حوضه، در دوره‌ی واسنجی (مقادیر NSE و R2‌ به‌ترتیب برابر 77/0 و 80/0) و صحت‌سنجی (مقادیر NSE و R2‌ به‌ترتیب برابر 57/0 و 67/0) تأیید می‌شود. نتایج پیش‌بینی مدل‌های اقلیمی حاکی از افزایش تکرار بارش‌های شدیدتر و کاهش وقایع بارش با شدت کم در دوره‌ی آینده نسبت به گذشته و همچنین افزایش دمای حداقل و حداکثر در حوضه می‌باشد. این تغییرات منجر به افزایش سالانه‌ی رواناب و آب آبی ناشی از افزایش وقایع حدی و پتانسیل سیل‌خیزی حوضه و همچنین افزایش جریان آب سبز ناشی از افزایش دما و بارش در دوره‌ی آینده می‌شود. یافته‌های این تحقیق می‌تواند برای مدیران و سیاستگذاران منابع آب جهت ارائه‌ی برنامه‌ها و راهکارهای مدیریتی در مواجه با تغییرات اقلیمی مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation of Climate Change Impacts Using Fifth Assessment Report Models under RCP Scenarios on Water Resources in the Upper Basin of Salman Farsi Dam

نویسندگان [English]

  • Delaram Houshmand 1
  • kazem Esmaili 2
  • AliReza Faridhosseini 3
  • Seyyed Hossein Sanaei Nejad 3
  • Davar Khalili 4
1 Ph.D. Student of Irrigation and Drainage , Water Engineering Department, Ferdowsi University of Mashhad
2 water science and engineering. ferdowsi university of mashhad- mashhad -Iran
3 Associate Professor ,Water Engineering Department, Ferdowsi University of Mashhad
4 Professor , Water Engineering Department, Shiraz University