کاربرد بیوچار و سطوح مدیریت آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی زنیان (Trachyspermum ammi)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 دانشیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بیرجند

3 استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بیرجند

چکیده

بیوچار از جمله مواد آلی است که به دلیل دارا بودن خاصیت پایداری بالا، در سالهای اخیر مورد توجه محققین قرار گرفته است. این پژوهش با هدف بررسی اثر بر هم­کنش تنش آبی و سطوح مختلف کاربرد بیوچار بر خصوصیات رشد و عملکرد گیاه دارویی زنیان((Trachyspermum ammi در قالب طرح بلوک­های کاملاً تصادفی و بصورت اسپلیت­پلات با تیمار آبیاری در دو سطح (I1 و I2: بترتیب آبیاری با تأمین 100 درصد و 50 درصد نیاز آبی) تیمار بیوچار در سه سطح (C1 و C2 و C3: بترتیب استفاده از بیوچار در سطوح 2، 5 و 10 گرم به ازای هر کیلوگرم خاک) با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند انجام گردید. تحت اثر بر هم­کنش بیوچار و تنش آبی، بترتیب بیشترین و کمترین مقادیر ارتفاع بوته 548/0 و 454/0 متر، وزن تر و خشک، وزن صد دانه برحسب گرم 38/11، 77/7، 02/3، در مقابل 9/8، 06/6 و 5/2  گرم، وزن کل دانه ها بر حسب کیلوگرم 08/0 در مقابل 057/0 و عملکرد دانه 44/1602 و 22/1148 کیلوگرم بر هکتار و کارآیی مصرف آب 226/0 و 220/0 کیلوگرم بر مترمکعب حاصل شد. کاربرد بیوچار در سطح 45 تن در هکتار و علی­الخصوص تحت اثر آبیاری کامل گیاه می­تواند منجر به حداکثر میزان عملکرد و خصوصیات رشد زنیان شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Biochar Application and Irrigation Management on Yield and Yield Components Medicinal Plant (Trachyspermum ammi.)

نویسندگان [English]

  • Abbas khashei siuki 1
  • Ali Shahidi 2
  • Mostafa Yaghoubzadeh 3
  • Mehdi Dastorani 3
1 AssociateProf of Water Engineering, Department. University of Birjand., Birjand., Iran
2 Associate Professor Science and Water Engineering Department. University of Birjand
3 Assistant Professor Science and Water Engineering Department. University of Birjand