اثر شیب و دبی ورودی بر راندمان و یکنواختی توزیع آب در آبیاری جویچه ا ی نیشکر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه لرستان

2 گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی،دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

3 زیس اداره آبیاری و زهکشی مؤسسه تحقیقاات و آماوزش نیشاکر، دانشاجوی دکتری مهندسی علو آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

ازمیان روش‌های آبیاری سطحی، آبیاری جویچه­ای متداول‌ترین و سازگارترین روش برای توسعه کشاورزی مکانیزه محسوب می­شود. در این روش آبیاری عموماً شیب طولی جویچه­ها یکنواخت و ثابت است و برای افزایش راندمان کاربرد و یکنواختی توزیع آب و کاهش رواناب و نفوذ عمقی روش­هایی همچون آبیاری موجی و کاهش دبی به کار می‌رود که همگی نیازمند به کار بردن تجهیزات خاص در دوره بهره­برداری است.  به‌منظور بررسی اثرمتقابل شیب طولی و دبی ورودی در بافت خاک رسی سیلتی بر راندمان و یکنواختی توزیع آب آبیاری جویچه‌ای نیشکر، آزمایشی به صورت کرت‌های یک بار خرد شده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در تابستان سال 1396 در کشت و صنعت سلمان فارسی اجرا گردید. فاکتور اصلی شیب طولی در سه سطح 6/0، 4/0 و 2/0 در هزار (S0.2, S0.4, S0.6) و فاکتور فرعی دبی ورودی در سه سطح 5/2، 2 و 5/1 لیتر بر ثانیه (Q1.5,Q2,Q2.5) بود. نتایج نشان داد که اثرمتقابل دو فاکتور، در شاخص زمان پیشروی آب معنی‌دار شد و تیمار (Q2.5) در سطح سه شیب طولی حائز رتبه برتر است. در شاخص راندمان کاربرد آب اثرمتقابل معنی­دار نشده است. در شاخص یکنواختی توزیع آب، اثر متقابل در دو فاکتور معنی‌دار شد. با افزایش دبی ورودی به (Q2.5) لیتر بر ثانیه در سه سطح شیب بالاترین یکنواختی توزیع آب به­طور متوسط به میزان 87 درصد بدست آمد، ولی در دیگر تیمارها، یکنواختی توزیع آب از حد قابل قبول بالاتر است. در تیمار فاکتور اصلی شیب طولی (S0.6) و فاکتور فرعی دبی ورودی (Q1.5)، راندمان کاربرد و یکنواختی توزیع آب به ترتیب 85 و 82 درصد به­دست آمد که شیب طولی و دبی ورودی مذکور بدلیل دارا بودن راندمان و یکنواختی توزیع آب مطلوب در سیستم آبیاری جویچه‌ای اراضی نیشکر جنوب اهواز، قابل توصیه می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interaction of Slope and Input Flow on Efficiency and Uniformity of Water Distribution in Furrow Irrigation of Sugarcane

نویسندگان [English]

  • Majid hamoodi 1
  • abbas maleki 2
  • Ali sheini dashtgol 3
1 M.Sc. Student of Irrigation and Drainage, University of Lorestan
2 Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Khorramabad, iran
3 Head boss of Irrigation and Drainage Administration, Sugar Research and Training Institute, Ph.D. Student of Irrigation and Drainage of Shahid Chamran University of Ahvaz