بررسی عملکرد و بهره وری مصرف آب کاهوبرگی تحت تنش خشکی و شوری در شرایط گلخانه ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آبباری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز ، ایران

3 دانشیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

به منظور بررسی اثر کم‌آبیاری و شوری آب آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری مصرف آب کاهوبرگی رقم Red Salad Bowl تحقیقی در سال 1396 در دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام گرفت. این تحقیق به صورت یک طرح کاملاً تصادفی در قالب فاکتوریل و در سه تکرار انجام شد که شامل سه تیمار آبیاری 100، 80 و60 درصد نیاز آبی گیاه(I1، I2 و I3) و چهار تیمار شوری 5/0، 2، 5/3 و5 دسی زیمنس بر متر (S1، S2، S3 و S4) بود. نتایج نشان داد که اثر میزان آب آبیاری بر تمام پارامترهای مورد بررسی گیاه غیر از قطر ساقه و بهره‌وری مصرف آب در سطح احتمال پنج درصد معنی‎دار بود. بیشترین(148 گرم در بوته) میزان عملکرد مربوط به تیمار  بود. اثر شوری آب آبیاری فقط بر سطح برگ، طول بوته، طول ساقه و بهرهوری مصرف آب در سطح پنج درصد معنیدار شد و بیشترین(127 گرم در بوته) میزان عملکرد مربوط به تیمار   بود. اثر متقابل آبیاری و شوری بر هیچ‎کدام از صفات مورد بررسی به‌جز طول ساقه معنی‎دار نبود. با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق، رقم مورد مطالعه قابلیت تحمل شوری نسبت به رقم های معمول کاهو را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Yield and Water Productivity of Lettuce under Drought and Salinity Stress in Greenhouse Conditions

نویسندگان [English]

  • Elahe Zoratipour 1
  • Amir Soltani mohamadi 2
  • Naser Alemzadeh Ansari 3
1 M. Sc. Student of Irrigation and Drainage, Faculty of Water Sciences Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran.
2 Department of irrigation and Drainage, faculty of Water Sciences Engineering, Shahid Chamran Univrsity of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 Associate Professor, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran