برهمکنش شوری آب آبیاری، ورمیکمپوست و رقم بر رشد، عملکرد و اجزاء عملکرد کلزا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.

2 گروه مهتدسی آب، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

3 گروه مهندسی آی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد، گرگان، ایران

چکیده

با هدف بررسی برهمکنش شوری آب آبیاری (در چهار سطح 15/1، 4، 7 و 10 دسی­زیمنس بر متر)، کود آلی ورمی­کمپوست (در دو سطح صفر و 10 تن بر هکتار) و رقم (در چهار سطح RGS، هایولا 4815، 308 و 401) بر رشد، عملکرد و اجزاء عملکرد کلزا، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در منطقه گرگان انجام شد. اختلاف معنی­دار رقم­ها از نظر تعداد روز تا گلدهی به صورت RGS˂401˂308˂4815 بود. برهمکنش سه­گانه شوری، ورمی­کمپوست و رقم بر صفت تعداد روز تا رسیدگی معنی­دار بود. در عین حال، کاهش معنی­دار این صفت تحت تأثیر ورمی­کمپوست (به میزان 2/2 روز) و شوری (به میزان 9/1 روز) مشاهده شد. کاربرد ورمی­کمپوست به افزایش معنی­دار (2/52 درصد) تعداد شاخه فرعی منجر شد ولی این افزایش در رقم هایولا 401 بیشتر بود. ورمی­کمپوست منجر به کاهش معنی­دار وزن هزار دانه و طول غلاف رقم­های مورد بررسی، به ترتیب بجز در رقم­های هایولا 4815 و 401 که افزایش معنی­داری داشتند، شد. افزایش معنی­داری قطر ساقه، تعداد دانه در غلاف، تعداد غلاف در بوته، عملکرد دانه (از 5/1358 به 1/2067 کیلوگرم بر هکتار) و عملکرد بیولوژیکی (از 2/3603 به 3/5318 کیلوگرم بر هکتار) به ترتیب به میزان 40، 23، 70، 52 ، 48 درصد تحت تاثیر ورمی­کمپوست مشاهده شد. در بین ارقام مورد بررسی رقم­های هایولا 308 و RGS به ترتیب با تولید 4/1855 و 8/1572 کیلوگرم بر هکتار بیشترین و کمترین عملکرد دانه را داشتند. توانایی بیشتر رقم هایولا 308 در تولید دانه در غلاف و غلاف در بوته و رقم 401 در تولید دانه در غلاف و وزن هزار دانه منجر به برتری معنی­دار عملکرد دانه آنها نسبت به رقم­های هایولا 4815 و RGS شد. افزایش شوری در شرایط عدم کاربرد ورمی­کمپوست منجر به افزایش وزن هزار دانه و کاهش عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی شد ولی در شرایط کاربرد ورمی­کمپوست این اثر معکوس بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Interaction of Irrigation Water Salinity, Vermicompost and Cultivar on Growth, Yield and Yield Components of Canola

نویسندگان [English]

  • kami kaboosi 1
  • Akbar Nodehi 2
  • Mohammad Shamyati 3
1 Department of Water Engineering- Gorgan branch- Islamic Azad University- Gorgan- Iran
2 Department of Water Engineering, Gorgan branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
3 Department of Water Engineering, Gorgan branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran