تعیین مناسب ترین عمق آب آبیاری گیاه گندم با استفاده از مدل Aquacrop با هدف راستای ارتقا کارایی مصرف آب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات آبیاری و فیزیک خاک، موسسه تحقیقات خاک و آب

2 بخش آبیاری و فیزیک خاک، موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

چکیده

رشد گیاهان زراعی فرآیند پیچیده‌ایی است و عوامل متعددی را در بر می‌گیرد. با توجه به اینکه اعمال سناریو‌های مختلف آبیاری در شرایط میدانی زمان بر و پر هزینه می باشد. این تحقیق در دو سال زراعی 1393 تا 1395 در منطقه حمیدیه خوزستان انجام شد که از نتایج بدست آمده در سال اول بمنظور واسنجی و از نتایج سال دوم زراعی برای اعتبار سنجی مدل استفاده گردید. نتایج نشان داد که با در نظرگیری دور آبیاری متعارف گندم در منطقه(4 تا 5 نوبت آبیاری) و عمق کاربرد آب آبیاری 100 تا 120 میلی‌متر، امکان افزایش عملکرد دانه گندم به میزان 30 درصد و کاهش حجم مصرف آب به مقدار حدود 46 درصد نسبت به شرایط معمول زارع وجود دارد. کارایی مصرف آب گندم در شرایط معمول منطقه حدود 32/0کیلوگرم دانه بر متر مکعب آب مصرفی بوده که با اعمال مدیریت آبیاری بر اساس عمق آب کاربردی مصرفی در بازه 100 تا 120 میلی‌متر به مقدار 78/0کیلوگرم دانه بر متر مکعب قابل افزایش می باشد. اعتبارسنجی مدل آکواکراپ نشان داد که مدل آکواکراپ در شبیه سازی عملکرد و کارایی مصرف آب بترتیب با خطای 5 و 13 درصد از کارایی و دقت مناسبی بمنظور شبیه سازی عملکرد برخوردار می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the most suitable depth of irrigation water of wheat plant using the AquaCrop model in order to increase water use efficiency

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Emdad 1
  • Arash Tafteh 2
1 irrigation and soil physics department , SWRI
2 Department of Irrigation and Soil Physics, Soil and Water Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Karaj. Iran.
چکیده [English]

The growth of agronomic plants has a complex process and involves several factors. In field condition, considering the different irrigation scenarios are time-consuming and costly so, the use of models after calibration and validation makes it possible to simulate yield and water use efficiency with acceptable accuracy. This research was carried out in Hamidyeh- Khouzestan region in two years from 2014 to 2016. The results of first year were used for calibration and the results of the second year were used for validation the model. The results showed that with considering the conventional irrigation intervals in the area (4 to 5 irrigation intervals for wheat cultivation) and the depth of application of irrigation water varying from 100 to 120 millimeters, it is possible to increase wheat grain yield by 30 percent and reduce water consumption by about 46 percent than farmer's usual conditions. The water use efficiency of wheat in conventional condition in that region is about 0.32 kg of grain yield per cubic meter of water consumption. This value can be increased by applying irrigation management based on the depth of applied water consumption in the range of 100-120 mm in the amount of 0.78 kg of grain yield per cubic meter. Validation of the AquaCrop model showed that the AquaCrop model in wheat grain yield and water use efficiency simulation, respectively, had a 5 and 13 percent error. Therefore, it can be concluded that this model has the proper performance and accuracy for simulation wheat yield and water use efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Surface irrigation
  • Hamidieh
  • Water application depth
  • Wheat