برهمکنش شوری آب آبیاری، ورمی‌کمپوست و رقم بر رشد، عملکرد و اجزاء عملکرد کلزا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.

2 گروه مهندسی آب، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

چکیده

با هدف بررسی برهمکنش شوری آب آبیاری (در چهار سطح 15/1، 4، 7 و 10 دسی‌زیمنس بر متر)، کود آلی ورمی‌کمپوست (در دو سطح صفر و 10 تن بر هکتار) و رقم (در چهار سطح RGS، هایولا 4815، 308 و 401) بر رشد، عملکرد و اجزاء عملکرد کلزا، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در منطقه گرگان انجام شد. اختلاف معنی‌دار رقم‌ها از نظر تعداد روز تا گلدهی به صورت RGS˂401˂308˂4815 بود. برهمکنش سه‌گانه شوری، ورمی‌کمپوست و رقم بر صفت تعداد روز تا رسیدگی معنی‌دار بود. در عین حال، کاهش معنی‌دار این صفت تحت تأثیر ورمی‌کمپوست (به میزان 2/2 روز) و شوری (به میزان 9/1 روز) مشاهده شد. کاربرد ورمی-کمپوست به افزایش معنی‌دار (2/52 درصد) تعداد شاخه فرعی منجر شد ولی این افزایش در رقم هایولا 401 بیشتر بود. ورمی‌کمپوست منجر به کاهش معنی‌دار وزن هزار دانه و طول غلاف رقم‌های مورد بررسی، به ترتیب بجز در رقم‌های هایولا 4815 و 401 که افزایش معنی‌داری داشتند، شد. افزایش معنی‌داری قطر ساقه، تعداد دانه در غلاف، تعداد غلاف در بوته، عملکرد دانه (از 5/1358 به 1/2067 کیلوگرم بر هکتار) و عملکرد بیولوژیکی (از 2/3603 به 3/5318 کیلوگرم بر هکتار) به ترتیب به میزان 40، 23، 70، 52 ، 48 درصد تحت تاثیر ورمی‌کمپوست مشاهده شد. در بین ارقام مورد بررسی رقم‌های هایولا 308 و RGS به ترتیب با تولید 4/1855 و 8/1572 کیلوگرم بر هکتار بیشترین و کمترین عملکرد دانه را داشتند. توانایی بیشتر رقم هایولا 308 در تولید دانه در غلاف و غلاف در بوته و رقم 401 در تولید دانه در غلاف و وزن هزار دانه منجر به برتری معنی‌دار عملکرد دانه آنها نسبت به رقم‌های هایولا 4815 و RGS شد. افزایش شوری در شرایط عدم کاربرد ورمی‌کمپوست منجر به افزایش وزن هزار دانه و کاهش عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی شد ولی در شرایط کاربرد ورمی‌کمپوست این اثر معکوس بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The interaction of irrigation water salinity, vermicompost and cultivar on growth, yield and yield components of canola

نویسندگان [English]

  • kami kaboosi 1
  • Akbar Nodehi 2
  • mohammad shamyati 2
1 Department of Water Engineering- Gorgan branch- Islamic Azad University- Gorgan- Iran
2 Department of Water Engineering, Gorgan branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
چکیده [English]

In order to investigate the interaction of irrigation water salinity (four levels including 1.15, 4, 7 and 10 dS.m-1) and vermicompost organic fertilizer (two levels including zero and 10 Tons.ha-1) and cultivar (including Hyola 4815, 308 and 401 and RGS) on growth, yield and yield components of canola, an experiment was designed as factorial based on complete randomized blocks with three replications in Gorgan region. The significant difference between four cultivars in term of days to flowering was in order of RGS˃401˃308˃4815. The interaction of salinity, vermicompost and cultivar on the days to maturity was significant. However, the significant reduction of this trait was observed by vermicompost (2.2 days) and salinity (1.9 days). Application of vermicompost increased the number of secondary branches by 52.2% averagely; however, this increase was higher in Hyola 401 cultivar. Vermicompost resulted reducion in the 1000-seeds weight and silique length of the studied cultivars, except for the Hyola 4815 and Hyola 401 which increased significantly. There was observed increasing stem diameter, seeds per silique, silique per plant, seed yield (from 1358.5 to 2067.1 Kg.ha-1) and biological yield (from 3603.2 to 5318.3 Kg.ha-1) under the influence of vermicompost by 40, 23, 70, 52, and 48%, respectively. Among the studied cultivars, Hyola 308 and RGS cultivers had the highest and lowest seed yield, with 1855.4 and 1572.8 Kg.ha-1, respectively. The higher ability of Hyola 308 in production of seed number per silique and siliques number per plant and Hyola 401 in seed number per silique and 1000-seeds weight resulted in their seed yield was significantly higher than Hyola 4815 and RGS. The interaction of vermicompost and salinity showed that increased salinity in the absence of vermicompost application resulted in a significant increase in 1000-seeds weight and insignificant reduction in seed yield and biological yield but in terms of vermicompost, its effect was reverse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hyola
  • Organic fertilizer
  • RGS
  • salinity stress