ارزیابی بیلان و بهره‌وری آب برنج تحت مدیریت‌های آبیاری و تراکم‌ کاشت با استفاده از مدل-های Ceres-Rice و ORYZA2000

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات تهران؛ دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

2 دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان

4 استاد دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات تهران؛ دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی؛ گروه مهندسی آب؛ تهران؛ ایران.

چکیده

هدف از این مطالعه ارزیابی مدل‌های ORYZA2000و Ceres-Rice برای تعیین اختلاف بین عملکرد بالقوه قابل حصول و عملکرد واقعی کشاورزان و بررسی دلایل آن در مدیریت‌های آبیاری و تراکم‌های مختلف کشت برنج می‌باشد. این آزمایش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در منطقه کوشال- لاهیجان واقع در شمال ایران در سال‌های 1393 و 1394 انجام شد. تیمارهای آبیاری شامل غرقابI1= ، اشباعI2= ، آبیاری با دور 8 روز تا گلدهیI3= ، آبیاری با دور 8 روز بعد از گلدهیI4= ، آبیاری با دور 8 روز در کل دوره رشدI5= و تراکم شامل 15×15D1=،20×20D2= و 25×25D3= سانتیمتر بودند. ارزیابی عملکرد و بیوماس شبیه‌سازی و اندازه‌گیری شده با استفاده از ضریب همبستگی سازگاری و میانگین مربعات خطای مطلق و نرمال شده (RMSE) بود. مدل ORYZA2000 عملکرد دانه را در مقایسه با مدل Ceres-Rice با دقت بیشتری برآورد کرد (533RMSE = و 14RMSEn =٪). مقادیر برآورده شده و پیش‌بینی شده تیمار I3D2 در مراحل واسنجی و ارزیابی همبستگی خوبی داشت. به‌طور متوسط اجزای یهره-وری آب مبتنی بر آبیاری، تبخیر و تعرق و مجموع تبخیر و تعرق و نفوذ عمقی (WPI، WPI + R، WPET، WPT و WPETQ)، به ترتیب 09/1، 90/0، 00/1، 59/1، 79/0، کیلوگرم بر متر مکعب محاسبه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of water balance and water productivity in rice under water-management and different plant density with use Ceres-Rice and ORYZA2000 models

نویسندگان [English]

  • H ebrahimirad 1
  • Hossein Babazadeh 2
  • E Amiri 3
  • H sedghi 4
1 Ph. D. candidate, Department of Water Science and Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Water Science and Engineering Department College of Agriculture and Natural Resources, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran,
3 Department of Water Engineering, Lahijan branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran.
4 professor Department of Water Science and Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The objective of this study was the evaluation of the Ceres-Rice and ORYZA2000 models under different water-managements and planting densities of Rice, in order to determine difference between potential and actual yield and invest its reasons. An experiment was conducted in a randomized complete block design (RCBD) with three replications in Kooshal-Lahijan located in north of Iran during cropping seasons of 2014 and 2015. There were irrigation treatments in this research including: I1 = Full irrigation, I2 = Saturation, I3 = Irrigation with 8 days alternative before anthesis, I4 = Irrigation with 8 days alternative after anthesis, I5= Irrigation with 8 days alternative whole growth season) and there were density including, D1=15×15, D2=20×20, D3=25×25cm. Evaluation simulated and measured yield and biomass by adjusted coefficient of correlation and by absolute and normalized root mean square errors (RMSE). ORYZA2000 model was more accurate in simulation of grain yield (RMSE= 533 and RMSEn= 14%). Observed and predicted of I3D2 showed good agreement in both calibration and evaluation steps. The average amount of water-based components of irrigation, evapotranspiration, transpiration and total evapotranspiration and deep penetration (WPI, WPI + R, WPET, WPT and WPETQ) simulated by the ORYZA2000 and Ceres-Rice models, were 1.09, 0.90, 1.00, 1.59 and 0.79 kg/m3 respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crop model
  • Irrigation management
  • Planting density
  • Rice
  • Water productivity