عملکرد سیستم‌های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک در منطقه سنقر در استان کرمانشاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانگشاه بوعلی سینا

2 بوعلی سینا

3 بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

چکیده

در این مطالعه، تعداد 5 سیستم آبیاری بارانی کلاسیک ثابت آبپاش متحرک با الگوی کشت گندم، شبدر، یونجه سیب‌زمینی و آفتابگردان با دو آرایش شبکه متفاوت در شهرستان سنقر استان کرمانشاه ارزیابی شد. مقادیر دبی آبپاش، شدت پاشش، سرعت نفوذ آب و مقدار آب نفوذ یافته نشان داد دامنه بازده کاربرد آب بین 7/32 تا 3/70 درصد، ضریب یکنواختی کریستیانسن 58 تا 78 درصد و یکنواختی پخش آب در ربع پایین از 57/44 تا 63 درصد بود. مقدار بازده واقعی کاربرد آب تمامی سیستم‌ها بین 29 تا 45 درصد و بازده پتانسیل کاربرد آب سه مزرعه 1، 3، 5 به‌ترتیب 8/73، 6/70، 70 درصد و دو سیستم 2 و 4 به‌ترتیب 16/49 و 29 درصد محاسبه شد. پایین بودن شاخص‌های بازده واقعی و پتانسیل کاربرد آب به‌واسطه تلفات تبخیر و بادبردگی اندازه‌گیری شده از تفاوت آب خروجی از آبپاش‌ها با آب جمع‌شده در قوطی‌ها و فرونشت عمقی محاسباتی است. فشار کارکرد نامناسب، استفاده هم‌زمان از آبپاش‌های متعدد و متفاوت، تعییرات فشار و دبی از دلایل اصلی پائین بودن شاخص‌های ارزیابی بود. از مشکلات عمده این سیستم‌ها عدم تطابق طراحی با اجرا، عدم نظارت کافی و مستمر بر اجرا و پس از اجرا، اطلاعات ناکافی از وضعیت خاک، نیاز آبی، بهره‌وری، مدیریت بهره‌برداری و غالب بودن مسائل اقتصادی در انتخاب لوازم آبیاری و نحوه اجرا است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance of fixed classic sprinkler irrigation systems with portable sprinkler in Sonqor region in Kermanshah

نویسندگان [English]

  • hamid zareabyaneh 1
  • alireza bagherkhani 2
  • ali ghadami firouzabadi 3
1 bu ali sina university
2 bu ali sina
3 Department of Agricultural Engineering Research, Hamedan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization,
چکیده [English]

In this study, 5 fixed classic sprinkler irrigation systems with portable sprinkler with cropping pattern of wheat, clover, alfalfa, potato and sunflower with two different patterns sprayer moveent were evaluated in the city of Sonqor, Kermanshah province. The discharge of sprinklers, spraying rate, water infiltration rate and infiltrated water depth showed that the water application efficiency, Christiansen coefficient and water distribution uniformity varied from between 32.7 to 70.3, 58 to 78 and 44.57 to 63 percent respectively. The application efficiency of low quarter of all systems were 29 to 45 percent and the potential efficiency of low quarter the three system 1, 3, 5 were 73.8, 70.6, 70 percent and system 2 and 4 were 49.16 and 29 percent respectively. Low efficiency and application efficiency of low quarter are due to wind and evaporation Losses that measured from the difference in the water output from the sprinklers with the water collected in the cans and deep percolation calculated. Inappropriate pressure, the use of multiple and different sprinklers, pressure and discharge variations were the main reasons of low indicators. The main problems of these systems are mismatch design with implementation, lack of adequate supervision on implementation and after it, inadequate information on soil condition, water requirement, productivity, operation management and rather than economic issues in selection of irrigation equipment and methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distribution Uniformity
  • evaluation
  • Irrigation efficiency
  • Potential efficiency
  • Pressurized irrigatio