بررسی خصوصیات شیمیایی خاک تحت تأثیر آبیاری با پساب صنعتی تصفیه نشده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب دانشگاه گرگان

2 گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز

3 گروه مهندسی اب ، دانشکده مهندسی اب و خاک ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

چکیده

با توجه به کمبود آب و نیاز روز افزون به منابع آب، استفاده از پساب‌ها امری ضروری به نظر میرسد، در همین راستا، امروزه انجام تحقیقات منطقهای متعدد در زمینه استفاده از پساب‌ها و تأثیر آبیاری با آن از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. در این تحقیق، تأثیر آبیاری با پساب خام کارخانه قند و تنش آبی طی سال 93-1392 بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک با استفاده از سه روش آبیاری شامل آب چاه (T1)، پساب خام کارخانه قند (T2)، ترکیب آب و پساب (با درصد اختلاط یک به هفت) (T3) با دو سطح آبیاری کامل (L1) و اعمال 75% تنش آبی (L2) بهصورت فاکتوریل با طرح پایه بلوک کامل تصادفی در چهار تکرار (R) بهصورت آزمایشات مزرعهای در اراضی روستای سیوکی شهرستان تربت حیدریه بررسی شد. نتایج به‌دست آمده از تحلیل‌های آماری نشان داد تنش آبی و نوع آب آبیاری بر یونهای پتاسیم، فسفر، نیتروژن و شوری در سطح احتمال یک درصد و بر میزان اسیدیته در سطح احتمال 5 درصد تأثیر معنی‌دار داشته است. بیشترین مقدار یون‌های پتاسیم، فسفر، نیتروژن، شوری و میزان اسیدیته در تیمار T2L2 بهترتیب با مقدار 354 کیلوگرم و 9/7 و کم‌ترین مقدار یون‌های پتاسیم، فسفر، نیتروژن و میزان اسیدیته به ترتیب در تیمارهای T3L1 (با مقدار 103 کیلوگرم) و T2L1 (با مقدار 2/7) مشاهده شد. در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که آبیاری با پساب کارخانه قند در شرایط تنش آبی تا حدودی باعث بهبود شرایط شیمیایی خاک گردید و به دلیل اثرات مثبت آن، جهت آبیاری مزراع جو منطقه مورد مطالعه پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Wastewater Sewage and Zeolite on Yield, Seed Index, Lint Percentage and Cotton Weight in Cotton Plant

نویسندگان [English]

  • Yahya Choopan 1
  • somayeh emami 2
  • MOUSA HESAM 3
1 Water Engineering Department of Gorgan
2 Water Engineering Department of Tabriz
3 Department of Water Engineering, Faculty of Water and Soil Engineering, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran
چکیده [English]

Due to the scarcity of water and the growing demand for water resources, the use of wastewater is necessary. Therefore, there are numerous regional investigations in the field of wastewater use and the effect of irrigation with it is of great importance. In this study, the effect of industrial waste water on the chemical properties of soil under cultivation of barley in Torbat-Heydarieh was studied. For this purpose, a factorial experiment with a randomized complete block design with four replications (R) was carried out in a field experiment. The treatments in this study were three treatments: well water (T1), sugar plant wastewater (T2), water and wastewater (87.5% water and 12.5% wastewater) (T3) combination with two full irrigation levels (L1) and 75% water stress (L2). The results showed that water stress and type of irrigation water had a significant effect on potassium, phosphorus, total nitrogen and salinity at 1% probability level and on acidity at 5% probability level. The highest amount of potassium, phosphorus, total nitrogen, salinity and acidity in T2L2 treatment, the lowest amount of potassium, phosphorus and total nitrogen in T3L1 treatment and the lowest acidity in T2L1 treatment with 7.2 was observed. The overall result of the research is that the irrigation with the sugarcane factory sewage in a water stress condition not only has no adverse effects on the chemical properties of the soils of the studied areas, but because of the positive effects, it is recommended to irrigate the barley grazing area with this water resource.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wastewater
  • water stress
  • Soil chemical properties
  • Water Resource Scarcity