برآورد تبخیر - تعرق پتانسیل از روش موازنه انرژی در مقایسه با روش تشتک تبخیر و فائو پنمن مونتیث

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

2 استاد، گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینای، همدان، ایران

3 دانش آموخته، گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینای، همدان، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق تعیین تبخیر- تعرق پتانسیل (ETo) با استفاده از روش‌های موازنه انرژی و تشت تبخیر در مقایسه با روش فائو پنمن مونتیث بود. منطقه مورد مطالعه در استان آذربایجان غربی و در فاصله 37 کیلومتری شمال ارومیه واقع گردیده‌است. در این تحقیق از داده‌های ایستگاه هواشناسی سینوپتیک کهریز مربوط به یک دوره زمانی 7 ماهه از ماه آوریل تا اکتبر طی سال‌های 2006 الی 2008 میلادی استفاده‌گردید. بعد از تجزیه و تحلیل داده‌ها میزان تبخیر- تعرق پتانسیل به هر سه روش، به‌صورت روزانه و ماهانه تعیین گردید. نتایج نشان داد میزان برآورد ETo در روش موازنه انرژی دقیق‌تر از روش تشت تبخیر می‌باشد. حداکثر و حداقل میانگین سه ساله ETo در روش موازنه انرژی (محاسبه شده با ضریب بازتابش، 25%=α) به‌ترتیب 5/8 و 7/2 میلی‌متر بر روز به‌دست آمد. این مقادیر در روش تشت تبخیر به‌ترتیب 5/6 و 9/0 و در روش فائو پنمن مونتیث 3/11 و 9/2 میلی‌متر بر روز محاسبه گردید. در روش موازنه انرژی مقادیر میانگین سه ساله نسبت باون (β) و تشعشع خالص خورشیدی به ترتیب بین 4134/0- تا 2443/0- و 7/1 تا 4/8 میلی‌متر بر روز به‌دست آمد. در روش تشت تبخیر مقدار ضریب تشت بین 45/0 تا 82/0 محاسبه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimate of potential evapotranspiration from energy balance method compared to evaporation pan and FAO Penman-Monteith methods

نویسندگان [English]

  • mehdi jovzi 1
  • hamid zareabyaneh 2
  • hasan Hozhabr 3
  • ahmad khasraei 4
1 Soil and Water Department, Kermanshah Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Kermanshah, Iran.
2 Department of Irrigation and Drainage, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
3 Department of Irrigation and Drainage, Faculty of Water Sciences Engineering, Shahid Chamran University
4 Department of Irrigation and Drainage, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the potential evapotranspiration (ETo) using energy balance and evaporation pan methods compared to the FAO Penman-Monteith method. The study area is located in West Azerbaijan province, approximately 37 km north of Urmia. In this research, the data of the Kahriz synoptic meteorological station data was used for a period of 7 months from April to October 2006 through 2008. After analyzing the data, the potential evapotranspiration was determined daily and monthly in all three methods. The results showed that ETo estimation in energy balance method was more accurate than evaporation pan method. The maximum and minimum ETo three-year average in the energy balance method (calculated with a reflection coefficient of α =25%) was 8.5 and 2.7 mm per day, respectively. While these values were 6.5 and 0.9 in the evaporation pan method, respectively, and FAO Penman-Monteith method was 11.3 and 2.9 mm per day, respectively. In the energy balance method, the mean three-year values of the Bowen ratio (β) and solar net radiation (Rn calculated with a reflection coefficient of 25%) were between -0.4134 to -0.2443 and 7.1 to 8.4 mm per day, respectively. In the pan evaporation method, the coefficient of Pan (KP) was calculated to be between 0.45 and 0.82.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bowen ratio
  • Kahriz
  • Pan Coefficient
  • Solar net radiation