ارزیابی تاثیر بیوچار و هیدروچار اصلاح شده بر کاهش آبشویی نیترات در خاک لوم در شرایط غیر اشباع

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز ، ایران

3 استاد گروه آبیاری وزهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز.

4 استاد آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

استفاده از جاذب‌های ارزان قیمت همچون هیدروچار و بیوچار، جهت حفظ محیط زیست (جلوگیری از آلودگی آب‌ها توسط نیترات) از اهمیت زیادی برخوردار است. بدین منظور این تحقیق در سال 1397 در مزرعه تحقیقاتی شماره یک دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد. تیمارهای این تحقیق، هیدروچار و بیوچار اصلاح شده در سه سطح صفر (شاهد)، 2 و 5 گرم در کیلو گرم خاک در 4 تکرار بود. پس از تهیه هیدروچار و بیوچار باگاس نیشکر و مخلوط کردن این مواد با خاک لوم و ریختن آن‌ها در لوله‌های آزمایش، کود اوره به صورت سرک و از بین 15 آبیاری، در آبیاری‌های 1، 6 و 12 به ستون‌های خاک اعمال گردید. این آزمایش در قالب طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی و به‌صورت دو آزمایش مستقل انجام شد. در پایان هر آبیاری نیترات خروجی اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که اثر تیمار 5 گرم بیوچار در تمام آبیاری‌ها و تیمار 5 گرم هیدروچار غیر از آبیاری 4 و 6 در سطح 5 درصد بر کاهش آبشویی نیترات معنی‌دار بود. تیمار 2 گرم بیوچار در تمامی آزمایش‌ها نسبت به تیمار 2 گرم هیدروچار عملکرد بهتری را از خود نشان داد. تیمار 2 و 5 گرم بیوچار در کیلو گرم خاک به ترتیب 30 و 43 درصد و تیمار 2 و 5 گرم هیدروچار در کیلو گرم خاک به ترتیب 20 و 31 درصد نسبت به تیمار شاهد در جلوگیری از آبشویی نیترات موثر بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of modified biochar and hydrochar on reducing nitrate leaching in loam soil under unsaturated conditions

نویسندگان [English]

  • yazdan khodarahmi 1
  • Amir Soltani mohamadi 2
  • Saeid Boroomand Nasab 3
  • Abdali Naseri 4
1 1. MSc. Student of irrigation and Drainage, faculty of Water Sciences Engineering, Shahid Chamran Univrsity of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Department of irrigation and Drainage, faculty of Water Sciences Engineering, Shahid Chamran Univrsity of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 Professor, Faculty of Water Sciences Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran
4 Professor of Irrigation and Drainage, Faculty of Water Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz
چکیده [English]

Using cheap adsorbents, such as hydrochar and biochar, is important for protecting the environment (preventing water pollution by nitrates). For this purpose, this research was carried out in 2018 at research farm Faculty of Water Sciencs Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz. The treatments of this research were hydrochloric and biochemical modified in three levels of 0 (control), 2 and 5 g / kg soil in 4 replicates. After preparing hydrochar, biochar and bagasse sugarcane and mixing these materials with loamy soil and pouring them into test tubes, urea fertilizer was applied from 15 irrigation, in irrigation 1, 6 and 12 to soil columns. This experiment was conducted in a randomized complete block design with two independent experiments. At the end of each irrigation, nitrate output was measured. The results showed that the effect of 5 grams of irrigation treatments on all irrigation and 5 grams of water treatment, except irrigation 4 and 6 at 5% level, was significant on nitrate leaching. 2 g of biochar treatment showed better performance than 2 g of Hydrochar in all experiments. Treatment of 2 and 5 g / kg of soil in 30 and 43% respectively, and treatment of 2 and 5 g of hydrochar per kg of soil, , were 20 and 31%, respectively, was effective in preventing nitrate leaching.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modified biochar
  • Modified hydrochar
  • Nitrate leaching
  • Urea Fertilizer