تعیین نیاز آبی گیاه کلزا با استفاده از لایسیمتر در منطقه حاجی آباد هرمزگان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز،

2 مربی آموزشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران

چکیده

روغن کلزا یکی از سالم‌ترین روغن‌های خوراکی است و از این رو، این گیاه جایگاه ویژه‌ای درتاًمین روغن موردنیاز کشور پیدا کرده و کشت آن در بسیاری از مناطق ایران از جمله استان هرمزگان رایج شده است. علیرغم کاشت روزافزون این گیاه در هرمزگان، متاسفانه اطلاعات چندانی در زمینه نیاز آبی یا تبخیر-تعرق آن در منطقه موجود نیست. لذا این تحقیق به مدت چهار سال و با هدف تعیین نیاز آبی کلزا در ایستگاه تحقیقات کشاورزی حاجی آباد انجام گرفت. بدین منظور ابتدا اقدام به نصب یک دستگاه لایسیمتر در مرکز قطعه زمینی به مساحت 4 هکتار گردید. سپس به مدت سه سال در داخل و اطراف لایسیمتر کلزا رقمHyula-401 کشت و نیاز آبی آن بطور هفتگی اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که گیاه کلزا برای تولید 2950 کیلوگرم در هکتار دانه در منطقه مورد آزمایش به 55/526 میلی‌متر آب نیاز دارد که لازم است تا در طول دوره رشد و مطابق با نیاز روزانه گیاه در اختیار آن قرار گیرد. نیاز آبی روزانه کلزا از 66/1 میلی‌متر در روز در مرحله روزت تا حدود 5/6 میلی‌متر در روز در مرحله غلاف‌بندی و تشکیل دانه متغیر بود. از میزان کل نیاز آبی گیاه، حدود 20 میلی‌متر در مرحله جوانه‌زنی، 30 میلی‌متر در مرحله روزت، 63 میلی‌متر از شروع ساقه‌دهی تا آغاز گل‌دهی، 110 میلی‌متر در دوره گل‌دهی و 235 میلی‌متر در طول دوره‌های غلاف‌بندی و دانه‌بندی مورد‌نیاز میباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of canola water requirement using lysimeter in Haji Abad Region of Hormozgan

نویسندگان [English]

  • Abolfath Moradi 1
  • Hamidreza Mahmoudianfard 2
1 Soil and Water Research Department, Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Shiraz, Iran
2 Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Canola oil is one of the healthiest edible oil for human consumption and has gained public attention in providing edible oil in Iran. Therefore, growers are increasingly being interested in the cultivation of canola in various parts of Iran such as Haji Abad in Hormozgan province. However, there is no reliable data on water requirement of canola in this area. Therefore, a four-year experiment was conducted at Haji Abad research station for agriculture to determine crop water requirement of canola. In the first year of the experiment, a lysimeter was installed in the center of a 4-ha ground area. Then, in the next three years, canola (Hayula-401 var.) was cultivated in and around the lysimeter and its water requirement was measured weekly over the entire growing season. Results showed that under optimal growth conditions met in this research, canola needed 526.55 mm water to produce 2950 kg ha-1 grain which should be provided according to its daily water requirement over the growing season. Daily water requirement of canola varied from1.66 mm day-1 at rosette stage to nearly 6.5 mm day-1 during pod and seed development stages. Of the total canola water requirement, about 20 mm used for seed germination, 30 mm during rosette stage, 63 mm from early stem elongation to flower initiation, 110 mm during flowering, and 235 mm during pod formation and grain filling periods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Canola
  • Crop water requirement
  • Lysimeter