کاهش عنصر سدیم از محیط های آبی با استفاده از ستون ثابت به وسیله نانو جاذب ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 گروه مهندسی آب، دانشگاه رازی

چکیده

کمبود منابع آب در جهان و ایران همواره یکی از چالش های مهم انسان به حساب می آید. از طرفی وجود منابع آبی بزرگ نظیر دریاها و اقیانوس ها از جمله دریای مازندران در شمال و خلیج فارس در جنوب ایران ممکن است یکی از راه حل های مناسب در این زمینه باشد. هدف از این تحقیق، بررسی و مقایسه حذف سدیم با استفاده از ستون ثابت توسط جاذب‌های‌ نانوساختار برگ بلوط و پوسته تخم‌مرغ می‌باشد. نتایج نشان داد که مقدار کل جذب، حداکثر ظرفیت جذب و درصد حذف سدیم برای جاذب‌‌های برگ بلوط و پوسته تخم‌‌مرغ به ترتیب برابر با 21/120 و 10/117 میلی‌‌گرم ،1/1 و 24/0 میلی‌‌گرم بر گرم و 10/60 و 88/68 درصد برای غلظت 5 میلی‌‌گرم بر لیتر، 45/194 و 93/169 میلی‌‌گرم، 77/1 و 34/0 میلی‌‌گرم بر گرم و 56/55 و 82/54 درصد برای غلظت 10 میلی‌‌گرم بر لیتر و 83/466 و 84/453 میلی‌‌گرم، 26/4 و 91/0 میلی‌‌گرم بر گرم و 66/53 و 03/54 درصد برای غلظت 30 میلی‌‌گرم بر لیتر به دست آمد. برازش مدل‌‌های پیوسته جذب بر روی داده‌‌های آزمایشی توسط جاذب‌‌های نانو‌‌ساختار نشان داد که در جذب سدیم با استفاده از ستون بستر ثابت، برای جاذب‌‌های برگ بلوط و پوسته تخم‌‌مرغ، به ترتیب مدل‌‌های عمق بستر- زمان سرویس، توماس و یون-نلسون نسبت به بقیه مدل‌‌ها دارای برازش بهتری از داده‌‌های ستون جذب بودند. بر مبنای نتایج حاصل از این تحقیق، جاذب‌‌های نانو‌‌ساختار برگ بلوط و پوسته تخم‌مرغ قابلیت بالای حذف یون‌‌ سدیم را دارا بوده‌‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Decrease of sodium element from aqueous media using a fixed column by nano-adsorbents

نویسندگان [English]

  • Ali Bafkar 1
  • Akbar Rasouli 2
1 Water Engineering Department, agriculture faculty, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Water Engineering, Razi University
چکیده [English]

The shortage of water resources in the world and in Iran is always one of the most important human challenges. On the other hand, the existence of large water resources such as seas and oceans, including the Mazandaran Sea in the north and the Persian Gulf in southern Iran, may be one of the most appropriate solutions in this regard. The results showed that total absorption, maximum absorption capacity and percentage of sodium removal for oak leaf and oat leaves adsorbants were equal to 120.21 and 117.10 mg, 1.1 and 0.24 mg / g, 60/10, and 68.88% for concentrations of 5 mg / l 194.45 and 169.93 mg, 1.77 and 0.34 mg / g and 55/56 and 54.82% for concentrations of 10 mg / l and 466.83 and 453.84 mg, 4.26 and 0.91 mg / g, 53.66 and 54.03% for the concentration of 30 mg / ml. The fitting of continuous adsorption models on experimental data by nanostructured adsorbents showed that in the sodium adsorption using fixed bed column for oak leaf and egg shell absorbers, the substrate-time service models, Thomas and Yon-Nelson, respectively, compared to the rest of the models Have better fit of absorption column data. Based on the results of this study, octopus and egg shell nanostructured adsorbents have high potential for removal of sodium ion

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Removal of sodium"
  • "nanoparticles
  • "oak leaves"
  • "egg shells"
  • "fixed bed columns"