تخمین دمای هوا و سطح زمین با استفاده از GLDAS و NCEP/NCAR

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب گروه مهندسی آب دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

2 استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

3 دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

4 دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آب دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

چکیده

دمای هوا و سطح زمین از جمله مهم‌ترین عواملی هستند که در تخمین بسیاری از پارامترهای هیدرولوژیکی در سطح حوزه آبریز مورد استفاده قرار می‌گیرند. این پارامترها با حضور باندهای حرارتی در سنجنده‌ها قابل اندازه‌گیری هستند. در این پژوهش به ارزیابی دمای سطح زمین مدل GLDAS با سنجنده MODIS و همچنین ارزیابی دمای هوای مدل GLDAS و پایگاه NCEP/NCAR با داده‌های ایستگاهی در استان‌های البرز، قزوین، زنجان، کردستان و همدان پرداخته شد. در ارزیابی داده‌های دمای سطح زمین مدل GLDAS با سنجنده MODIS نتایج خوبی حاصل نشد. داده‌های دمای هوایGLDAS و NCEP-NCAR با داده‌های ایستگاهی ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که GLDAS و NCEP-NCAR دقت خوبی دارند. به عنوان مثال در مقایسه NCEP-NCAR با میانگین ایستگاه‌های آق‌کهریز، سد اکباتان، وسج، ورآینه، خدابنده، سنندج، بیجار و قروه در سال 2008 ضریب تبیین (R2)، ضریب کارایی مدل (EF)، خطای اریب میانگین (MBE)، میانگین مطلق خطا (MAE) و ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) به ترتیب برابر 994/0، 987/0، 319/0، 987/0 و 173/1 درجه سانتی‌گراد به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Air and ground temperature estimation using GLDAS and NCEP / NCAR

نویسندگان [English]

  • Mojgan Ahmadi 1
  • Abbas Kaviani 2
  • peyman daneshkar 3
  • Zohreh Faraji 4
1 M.Sc. graduated water resource engineering, Water Eng. Dept., Imam khomeini international university
2 assisstance professor water Eng. Dept., Agricultural and natural resources Faculty, Imam Khomeini International University
3 Asociated professor of water Eng. Dept., Imam Khomeini International University
4 Ph.D candidate of irrigation and drainage of water Eng. Dept., of Imam Khomeini International University
چکیده [English]

Air temperature and land surface are among the most important factors used in estimating many hydrological parameters at the catchment area. These parameters are measurable by the presence of thermal bands in sensors. In this study, GLDAS model with MODIS sensor and GLDAS model and NCEP / NCAR temperature estimation with station data in Alborz, Qazvin, Zanjan, Kurdistan and Hamadan provinces were evaluated. The GLDAS model with MODIS sensor did not achieve good results in assessing land surface temperature data. GLDAS and NCEP-NCAR air temperature data were evaluated with station data. The results showed that GLDAS and NCEP-NCAR have a good accuracy. For example, in comparing NCEP-NCAR with the average of Agkhiriz stations, Ekbatan Dam, Washj, Varineh, Khodabandeh, Sanandaj, Bijar and Ghorveh in 2008, the coefficient of explanation (R2), the efficiency coefficient of the model (EF), the mean error error (MBE) Mean absolute error (MAE) and root mean square error (RMSE) were 0.984, 0.987, 0.979, 0.979, and 1713.1 degrees Celsius, respectively

کلیدواژه‌ها [English]

  • Air Temperature
  • Ground surface temperature
  • GLDAS