دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 243-546 
8. بررسی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب حوضه دشت ورامین با استفاده از مدل SWAT

صفحه 354-366

نگار شهوری؛ صادق خلیلیان؛ سید حبیب اله موسوی؛ سید ابوالقاسم مرتضوی


16. بررسی عملکرد و بهره وری مصرف آب کاهوبرگی تحت تنش خشکی و شوری در شرایط گلخانه ای

صفحه 450-461

الهه ذرتی پور؛ امیر سلطانی محمدی سلطانی محمدی؛ ناصر عالمزاده انصاری


21. بررسی شاخص های زیست محیطی ردپای آب و تخلیه منابع در سناریوهای مختلف کشت برنج

صفحه 512-527

علی متولی؛ صالح یاسور؛ میلاد تیموری عمران؛ سید رضا موسوی سیدی