دوره و شماره: دوره 15، شماره 6 - شماره پیاپی 90، بهمن و اسفند 1400، صفحه 1251-1480 

مقاله پژوهشی

1. تحلیلی بر آب مصرفی بخش کشاورزی مبتنی بر تبخیر وتعرق واقعی

صفحه 1251-1262

حسین دهقانی سانیج؛ ابراهیم اسعدی اسکویی؛ افروز تقی زاده قصاب


8. بررسی میزان غلظت نیترات زه‌آب خروجی از خاک تحت تاثیر کاربرد بیوچار ذرت علوفه‌ای در کشت فلفل دلمه‌ای

صفحه 1338-1347

اکرم حسین نژاد میر؛ سید ابراهیم هاشمی گرم دره؛ عبدالمجید لیاقت؛ سهیل کریمی


18. تأثیر دو نوع مدیریت آبیاری بر شاخص‌های رشد ذرت علوفه‌ای در اقلیم خشک و نیمه‌خشک

صفحه 1444-1458

ایمان حاجی راد؛ سید مجید میرلطیفی؛ حسین دهقانی سانیج؛ ساناز محمدی