دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 322-495