دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 52، مهر و آبان 1394، صفحه 561-677 

مقاله پژوهشی

طراحی شکل بهینه کول قنات با استفاده از روش اجزای محدود و الگوریتم جامعه پرندگان

صفحه 561-570

احسان فلاحی؛ ابوالفضل اکبرپور؛ محسن خطیبی نیا؛ حسین ابراهیمی


ارزیابی مدل DRAINMOD برای پیش‌بینی عمق سطح ایستابی و دبی زهکش در اراضی شالیزاری مجهز به زهکشی زیرزمینی

صفحه 583-593

عبد االه درزی نفت چالی؛ سید مجید میرلطیفی؛ علی شاهنظری؛ فرید اجلالی؛ محمد حسین مهدیان


مدل‌سازی و تحلیل عددی جریان تحت شرایط آبیاری جویچه‌ای

صفحه 665-677

علی کولائیان؛ محمدعلی غلامی سفیدکوهی؛ میرخالق ضیاتبار احمدی؛ حسن دادش‌زاده