دوره و شماره: دوره 9، شماره 6 - شماره پیاپی 54، بهمن و اسفند 1394، صفحه 842-1020 

مقاله پژوهشی

بررسی اثر افزودن کود بر ضریب گیاهی، رشد ریشه و اندام هوایی ذرت علوفه‌ای

صفحه 842-853

محمد قربانیان؛ عبدالمجید لیاقت؛ حمیده نوری


آنالیز روش‌های برآورد نفوذپذیری خاک در اراضی آبیاری‌شده با پساب شهری تصفیه‌شده

صفحه 871-882

نصیر روشناس؛ فاطمه کاراندیش؛ سیدمحمود طباطبایی؛ علیرضا حسن‌اقلی؛ سلمان شریف آذری


مقایسه تبخیر و تعرق مرجع روزانه محاسبه‌شده و واقعی در شرایط گلخانه‌ای در اقلیم نیمه‌خشک

صفحه 937-947

سعید اکبری فرد؛ بهرام بختیاری؛ محمد محمد میرحبیبی؛ عباس رضایی استخروئیه


معرفی مدل توسعه یافته KDW-VG و بررسی کارایی آن در شبیه‌سازی عددی جریان ترجیحی آب در خاک

صفحه 960-972

مصطفی مرادزاده؛ هادی معاضد؛ سعید برومند نسب؛ محمد رضا خالدیان


تحلیل اثرات تغییر اقلیم بر پایداری کشاورزی در استان مازندران

صفحه 994-1004

عبد االه درزی نفت چالی؛ مینا مالدار بادلی؛ میرخالق ضیاتبار احمدی؛ فاطمه کاراندیش