دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 47، مهر و آبان 1393، صفحه 423-653 

مقاله پژوهشی

کاربرد پساب در آبیاری زراعت ذرت با استفاده از سیستم‌های آبیاری شیاری و قطره‌ای

صفحه 423-429

حسین دهقانی سانیج؛ محمد ذونعمت کرمانی؛ رسول اسدی


کاربرد مدل‌های SIRMOD و HYDRUS-3D برای شبیه‌سازی کامل فرایند آبیاری جویچه‌ای

صفحه 443-452

سعید نورآبادی؛ سیدعلی اشرف صدرالدینی؛ امیرحسین ناظمی؛ رضا دلیر حسن‌نیا