دوره و شماره: دوره 12، شماره 5 - شماره پیاپی 71، آذر و دی 1397، صفحه 1016-1303 
طراحی بهینه و بهبود عملکرد هیدرولیکی سرریز کنگرهای با استفاده از الگوریتم جستجوی فاخته

صفحه 1086-1097

احمد فردوسی؛ سیدفرهاد موسوی؛ سعید فرزین؛ حجت کرمی؛ محمد احترام؛ مهدی ولیخانی انارکی


بررسی اثر همزمان صفحات مستغرق و شکاف بر میزان آبشستگی پایه پل

صفحه 1097-1106

محسن مظلوم خراسانی؛ سعیدرضا خداشناس؛ کاظم اسماعیلی


شبیه‌سازی عددی روند تغییرات کروم در آبخوان دشت بیرجند

صفحه 1203-1216

افسانه فرپور؛ یوسف رمضانی؛ ابوالفضل اکبرپور


تاثیر تیمارهای مختلف بیوچار بر مشخصه‌های رطوبت خاک در کم‌آبیاری گیاه ذرت

صفحه 1217-1228

مریم دهقانی احمدآبادی؛ علی شاهنظری؛ میرخالق ضیاتبار احمدی؛ محمد رضا اردکانی؛ علی قدمی فیروزآبادی