دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 68، خرداد و تیر 1397، صفحه 239-502 
2. بررسی تاثیر پروفیل طولی سرریز پلکانی بر استهلاک انرژی جریان

صفحه 248-259

فرشته ترومیده؛ رامین فضل اولی؛ علیرضا عمادی؛ محمد میرناصری


5. مقایسه فنی و اقتصادی دو سیستم آبیاری قطره‌ای نواری و نشتی و سطوح مختلف ازت بر‌ میزان عملکرد و کارایی مصرف آب محصول سیر

صفحه 283-292

علی قدمی فیروزآبادی؛ علی احسان نصرتی؛ حسین دهقانی سانیج؛ علی محمد جعفری؛ رضا بهراملو


8. ارزیابی سه روش ریزمقیاس‌نمایی در پیش‌بینی خشکسالی هواشناسی تحت تاثیرتغییراقلیم

صفحه 323-334

مصطفی یعقوب‌زاده؛ مهدی امیرآبادی‌زاده؛ حسین خزیمه نژاد؛ زهرا زراعتکار


10. ارزیابی داده‌های واسنجی‌شده بارندگی ماهوارهTRMM در پایش خشک‌سالی

صفحه 344-354

مهدی دستورانی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ سحر بابایی حصار


15. شبیه‌سازی افت فشار موضعی جریان در شیرهای خودکار سیستم‌های آبیاری بارانی

صفحه 397-408

پریسا قره باغی؛ حجت احمدی؛ محمد همتی؛ وحید رضا وردی نژاد


16. ارزیابی تاثیر تغییر اقلیم بر تبخیر-تعرق و عملکرد گندم دیم در شهرستان اهر

صفحه 409-423

قادر دشتی؛ پریا باقری؛ اسماعیل پیش بهار؛ ابوالفضل مجنونی


21. بررسی تاثیر شدت‎های مختلف آب مغناطیسی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه تربچه

صفحه 472-480

معصومه متانت؛ حسین بانژاد؛ مصطفی قلی زاده؛ مرتضی گلدانی


22. مطالعه آزمایشگاهی اثر مالچ بر توزیع رطوبت و املاح در خاک خارج از فصل کشت

صفحه 481-490

شیما کریمی؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ پیمان دانش کار آراسته