دوره و شماره: دوره 12، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 503-761 
19. تحلیل هیدرولیکی چرخش سرریز- دریچه نیم‌استوانه‌ای با بازشدگی ثابت

صفحه 709-721

سمیرا ضیایی فر؛ مهدی مفتاح هلقی؛ محسن مسعودیان؛ امیراحمد دهقانی


20. تبخیر از سطح خاک سنگریزه ای بدون پوشش، متأثر از مقدار سنگریزه و بافت خاک

صفحه 722-731

زهرا شاهی؛ علی شعبانی؛ محسن زارعی ورزنه؛ علیرضا سپاسخواه


22. کاربرد روش های موجک متقاطع- فیلتر کالمن وGIUH در مدل سازی وقایع بارش- رواناب

صفحه 744-761

فاطمه محمدی؛ احمد فاخری فرد؛ محمد علی قربانی؛ یعقوب دین پژوه؛ صداقت شهمراد