دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 69، مرداد و شهریور 1397، صفحه 503-761 
6. پایش کیفی آب شرب با استفاده از شاخص‌های آنتروپی (مطالعه موردی: آبخوان مرکزی دشت بیرجند)

صفحه 556-568

یوسف رمضانی؛ محسن پوررضا بیلندی؛ مصطفی یعقوب‌زاده؛ محمد ناظری تهرودی


9. تاثیر کم‌آبیاری تنظیم ‌شده و کم‌آبیاری خشکی ناحیه ریشه بر خصوصیات کمی و کیفی میوه کیوی

صفحه 588-598

علی ضیاءتبار احمدی؛ علی شاهنظری؛ میرخالق ضیاءتبار احمدی؛ علی قدمی فیروزآبادی


13. کاربرد الگوریتم خفاش به منظور طراحی اقتصادی کانال‌های باز

صفحه 635-646

سعید فرزین؛ حجت کرمی؛ مهدی ولیخان انارکی؛ محمد احترام


19. تحلیل هیدرولیکی چرخش سرریز- دریچه نیم‌استوانه‌ای با بازشدگی ثابت

صفحه 709-721

سمیرا ضیایی فر؛ مهدی مفتاح هلقی؛ محسن مسعودیان؛ امیراحمد دهقانی


20. تبخیر از سطح خاک سنگریزه ای بدون پوشش، متأثر از مقدار سنگریزه و بافت خاک

صفحه 722-731

زهرا شاهی؛ علی شعبانی؛ محسن زارعی ورزنه؛ علیرضا سپاسخواه


22. کاربرد روش های موجک متقاطع- فیلتر کالمن وGIUH در مدل سازی وقایع بارش- رواناب

صفحه 744-761

فاطمه محمدی؛ احمد فاخری فرد؛ محمد علی قربانی؛ یعقوب دین پژوه؛ صداقت شهمراد