داوران

لیست داوران مقالات شماره 3 از جلد 15

 

نام

نام خانوادگی

تحصیلات

سمت / سازمان

علی

آرمان

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه رازی

کاظم

اسماعیلی

دکترای تخصصی

علوم ومهندسی آب- دانشگاه فردوسی مشهد- مشهد - ایران

سمیه

امامی

دانشجوی دکترا

گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز

حسین

بانژاد

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب . دانشکده کشاورزی. دانشگاه فردوشی مشهد. مشهد ایران

بهرام

بختیاری

دکترای تخصصی

عضو هیات علمی، بخش مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان

رضا

بهراملو

دکترای تخصصی

عضو هیئت علمی و رئیس بخش تحقیقات  فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات،

مهدی

بهرامی

دکترای تخصصی

دانشگاه فسا گروه مهندسی آب

مریم

حافظ پرست

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب دانشگاه رازی

امیر حمزه

حقی آبی

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان

نادر

حیدری

دکترای تخصصی

عضو هیات علمی، بخش تحقیقات آبیاری و زهکشی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، البرز، ایران

سعیدرضا

خداشناس

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد

کامران

خلیفه ای

دکترای تخصصی

گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

حسین

دهقانی سانیج

دکترای تخصصی

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی‌، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

یوسف

رمضانی

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بیرجند

هادی

رمضانی اعتدالی

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

عباس

ستوده نیا

دکترای تخصصی

دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره)، قزوین، بلوار دانشگاه امام‌خمینی (ره)، قزوین، ایران

نسرین

سیاری

دکترای تخصصی

بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

علی

شاهنظری

دکترای تخصصی

مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی ساری

پریسا

شاهین رخسار

دکترای تخصصی

بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و  آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایران

نسرین

صالح نیا

دکترای تخصصی

محقق ارشد، دکتری هواشناسی کشاورزی؛ دانشگاه ملی سئول، کره جنوبی.

فریبرز

عباسی

دکترای تخصصی

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج

امین

علیزاده

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

نوذر

قهرمان

دکترای تخصصی

دانشیار هواشناسی کشاورزی،دانشگاه تهران

مهدی

قیصری

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

علیرضا

کرباسی

دکترای تخصصی

گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی. دانشکده کشاورزی. دانشگاه فردوسی مشهد

زهرا

کی همایون

دکترای تخصصی

گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

نجمه

مجیدی

دکترای تخصصی

پژوهشگر / مرکز پژوهشی آب و محیط زیست شرق (EWERI)

جهانشیر

محمد زاده هابیلی

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

ابوالفضل

مساعدی

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد،

جواد

مظفری

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه اراک

مهدی

مکاری

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب، مرکز آموزش عالی کاشمر

سید حسن

موسوی فضل

دکترای تخصصی

بخش تحقیقات  فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

حجت

میان آبادی

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس

محمد مهدی

نخجوانی مقدم

دکترای تخصصی

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

محمد

همتی

دکترای تخصصی

گروه مهندسی  آب دانشگاه ارومیه

مصطفی

یعقوب زاده

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند