داوران

لیست داوران مقالات شماره 6 از جلد 14

 

نام

نام خانوادگی

تحصیلات

سمت/سازمان

کاظم

اسماعیلی

دکترای تخصصی

علوم ومهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، یران

سمانه

اشرف

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب . دانشکده کشاورزی. دانشگاه فردوشی مشهد. مشهد ایران

ابوالفضل

اکبرپور

دکترای تخصصی

استاد گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

مهدی

اکبری

دکترای تخصصی

دانشیار پژوهش، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی‌، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

اصلان

اگدرنژاد

دکترای تخصصی

استادیار، گروه علوم و مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

حجت

امامی

دکترای تخصصی

دانشیار، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

حسین

بانژاد

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب . دانشکده کشاورزی. دانشگاه فردوشی مشهد. مشهد ایران

بهرام

بختیاری

دکترای تخصصی

عضو هیات علمی، بخش مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان

محمد

بنایان

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب . دانشکده کشاورزی. دانشگاه فردوشی مشهد. مشهد ایران

شهلا

پایمذد

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه اراک

محمد

جلینی

دکترای تخصصی

دانشیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، مشهد، ایران

سامان

جوادی

دکترای تخصصی

دانشیار گروه مهندسی آب پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

علیرضا

حسن اقلی

دکترای تخصصی

دانشیار مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج

نادر

حیدری

دکترای تخصصی

عضو هیات علمی، بخش تحقیقات آبیاری و زهکشی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، البرز، ایران

عباس

خاشعی سیوکی

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بیرجند

سعیدرضا

خداشناس

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد

هادی

دهقان

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب، مرکز آموزش عالی کاشمر

حسین

دهقانی سانیج

دکترای تخصصی

دانشیار پژوهش، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی‌، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

قاسم

زارعی

دکترای تخصصی

دانشیار پژوهش، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی‌، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

.

زمانی

دکترای تخصصی

دانشگاه پردیس تهران

شاهرخ

زندپارسا

دکترای تخصصی

استاد، گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه شیراز

کامران

زینال‌زاده

دکترای تخصصی

دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

میثم

سالاری جزی

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

عالیه

سعادت‌پور

دکترای تخصصی

دانش آموخته ی دکتری آبیاری و زهکشی، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

نسرین

سیاری

دکترای تخصصی

بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

اکرم

سیفی

دکترای تخصصی

استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان، ایران

علی

شهیدی

دکترای تخصصی

دانشیار/ گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

فریبرز

عباسی

دکترای تخصصی

استاد موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج

اعظم

عربی یزدی

دکترای تخصصی

دکتری هواشناسی کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

امین

علیزاده

دکترای تخصصی

استاد گروه علوم و مهندسی آب . دانشکده کشاورزی. دانشگاه فردوشی مشهد. مشهد ایران

بیژن

قهرمان

دکترای تخصصی

استاد گروه علوم و مهندسی آب . دانشکده کشاورزی. دانشگاه فردوشی مشهد. مشهد ایران

حسین

کریمی

دکترای تخصصی

موسسه آموزش عالی بینالود مشهد

مرتضی

گلدانی

دکترای تخصصی

گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

نجمه

مجیدی

دکترای تخصصی

پژوهشگر / مرکز پژوهشی آب و محیط زیست شرق (EWERI)

ابوالفضل

مساعدی

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد،

محمدرضا

مصدقی

دکترای تخصصی

عضو هیات علمی/دانشگاه صنعتی اصفهان

مهدی

مکاری

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب، مرکز آموزش عالی کاشمر

سید حسن

موسوی فضل

دکترای تخصصی

بخش تحقیقات  فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

آمنه

میان‌آبادی

دکترای تخصصی

پژوهشگر پسادکترای گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

نادر

نادری

دکترای تخصصی

بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی شاهرود، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،  شاهرود

امیر

ناصرین

دکترای تخصصی

دانشگاه اهواز

محمد مهدی

نخجوانی مقدم

دکترای تخصصی

دانشیار پژوهش، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی‌، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

مریم

نوابیان

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

 
 
 

لیست کل داوران نشریه

 

نام داور سمت / سازمان
Raheleh Malekian No. 93, Heravi Squre, Golesdan 5th, Pasdaran Ave.,Tehran
akbar safarzadeh گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی
Farhad Shokouhifar دانشگاه فردوسی مشهد - پژوهشکده علوم گیاهی
Babak Vaheddoost 52 Evler Mahallesi Eğitim Caddesi
علی آرمان گروه مهندسی آب، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه رازی
علیرضا آستارایی
زهرا آقاشریعتمداری هیأت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه تهران
روزبه آقا مجیدی گروه عمران - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد سپیدان.
محمد حسین آق خانی مکانیک ماشین های کشاورزی- طراحی ماشین های کشاورزی-دانشگا فردوسی مشهد
حامد ابراهیمیان دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشکده کشاوزی دانشگاه تهران
نیازعلی ابراهیمی پاک دانشیار بخش آبیاری و فیزیک خاک، مؤسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
خالد احمدآلی عضو هیات علمی داشگاه تهران
هدیه احمد پری
حجت احمدی دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
احمد احمدی نیک دانشگاه تهران/ شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس
سمیرا اخوان استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
فاطمه زهرا اسدی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
قربانعلی اسدی گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
محمد اسماعیل اسدی دانشیار آبیاری و زهکشی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات،
امیر اسلامی استادیار پژوهش خش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
سعید اسلامیان دانشگاه اصفهان
کاظم اسماعیلی علوم ومهندسی آب- دانشگاه فردوسی مشهد- مشهد - ایران
مهدی اسماعیلی ورکی دانشگاه گیلان
سمانه اشرف فردوسی مشهد
هادی افشار بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحققات، آموزش و تریج کشاوری، مشهد، ایران
ابوالفضل اکبرپور استاد گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
محمد رضا اکبرزاده گروه علوم و مهندسی آب- دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی اکبری
مجتبی اکرم
اصلان اگدرنژاد استادیار، گروه علوم و مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
صمد امامقلی زاده Associate Professor, Department of Water and Soil, Agriculture College, Shahrood University of Technology, Shahrood, IRAN.Tel: +98 274 5222691 Fax: +98 274 5224620.
حجت امامی دانشیار، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
سمیه امامی گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز
ابراهیم امیری گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان
محمد جواد امیری دانشیار دانشگاه فسا
مسعود اولی پور دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه شهیدچمران اهواز
حسین بابازاده گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
جواد باغانی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
علی بافکار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
حسین بانژاد گروه علوم و مهندسی آب . دانشکده کشاورزی. دانشگاه فردوشی مشهد. مشهد ایران
بهرام بختیاری عضو هیات علمی، بخش مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان
امین بردبار گروه علوم و مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
سینا بشارت دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
محمد بنایان Freedoms University of Mashhad
رضا بهراملو عضو هیئت علمی و رئیس بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات،
فهیمه بهرامی عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
مهدی بهرامی دانشگاه فسا گروه مهندسی آب
جواد بهمنش استاد گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
آرمین بوستانی گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
محمد بی جن خان گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بین الملل قزوین
محمد حسن بیگلویی
مسعود پارسی نژاد دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران، ایران.
مجید پاسبانی خیاوی گروه عمران، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده فنی
شهلا پایمزد دانشگاه اراک
محسن پوررضا بیلندی استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
یاور پور محمد گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
حلیمه پیری عضو هیات علمی دانشگاه زابل
سید محمد تفضلی شرکت آب و فاضلاب مشهد/ مدیر دفتر تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت
سیدمهدی ثاقبیان گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر - ایران
رضا جاوید صباغیان گروه آموزشی عمران- دانشگاه حکیم سبزواری- سبزوار- ایران
مهدی جباری نوقابی دانشگاه فردوسی مشهد
احمد جعفری استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
رضا جعفری نیا عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
محمد جلینی دانشیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، مشهد، ایران
زهرا جمشیدزاده گروه عمران دانشگاه کاشان
سمیه جنت رستمی دانشگاه گیلان
عیسی جهانگیر مدرس بازنشسته دانشگاه ارومیه
سامان جوادی دانشیار گروه مهندسی آب پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
عطاءاله جودوی استادیار، گروه مهندسی آب، مرکز آموزش عالی کاشمر، کاشمر/ استادیار، گروه هیدروانفورماتیک، مرکز پژوهشی آب و محیط زیست شرق، مشهد
محمد مهدی چاری گروه مهندسی آب دانشکده آی و خاک- دانشگاه زابل- زابل-ایران
مریم حافظ پرست استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه رازی
علیرضا حسن اقلی دانشیار مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج
داود حسن پناه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
سید حسین حسینی گروه آب و خاک - دانشکده کشاورزی - دانشگاه صنعتی شاهرود - شاهرود- ایران
ابوالقاسم حقایقی
امیر حمزه حقی آبی گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان
اکرم حلاج نیا دانشگاه فروسی مشهد
حسین حمیدی فر گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
محمد حیدرنژاد گروه علوم و مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
نادر حیدری عضو هیات علمی، بخش تحقیقات آبیاری و زهکشی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، البرز، ایران
عباس خاشعی سیوکی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بیرجند
محمدرضا خالدیان استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
سعیدرضا خداشناس گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد
حسین خزیمه نژاد عضوهیات علمی/دانشگاه بیرجند
امیر خسروجردی عضوهیات علمی واحد علوم و تحقیقات
کامران خلیفه ای گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
مجتبی خوش روش دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
حمید دارابی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، مازندران، ساری، ایران. صندوق پستی 737
پیمان دانش کار آراسته دانشگاه بین الملل امام خمینی
کامران داوری گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
صابره دربندی گروه مهندسی آب، دانشگاه تبریز
عبد االه درزی نفت چالی عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مهدی دستورانی استادیار گروه علوم ومهندسی آب ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه بیرجند
قادر دشتی گروه اقتصاد کشاورزی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه تبریز
هادی دهقان گروه علوم و مهندسی آب، مرکز آموزش عالی کاشمر
حسین دهقانی سانیج دانشیار پژوهش، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی‌، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
آرش دوراندیش
لاله دیوبند هفشجانی دانشکده مهندسی علوم آب- دانشگاه شهید چمران اهواز
مهدی ذاکری نیا استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
اردلان ذوالفقاران عضو هیئت‌علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش
مسعود رابطی مقدم گروه مهندسی عمران دانشگاه یاسوج
فاطمه راضی آستارائی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
مهناز رشیدی دانش آموخته‌ ی دکتری حقوق بین الملل دانشکدة حقوق دانشگاه قم و پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضاییه
وحید رضا وردی نژاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
وحید رضا وردی نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه
پرویز رضوانی مقدم گروه اگروتکنولوژی - دانشکده کشاورزی - دانشگاه فردوسی مشهد
یوسف رمضانی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بیرجند
هادی رمضانی اعتدالی گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
محبوبه زارع زاده
قاسم زارعی کگر
. زمانی
شاهرخ زندپارسا
کامران زینال‌زاده دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
محمد سالاریان دکتری علوم و مهندسی آب
میثم سالاری جزی گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سالومه سپهری عضو هیات علمی بخش آبیاری و زهکشی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
علیرضا سپهوند استادیار آبخیزداری دانشگاه لرستان
عباس ستوده نیا استادیار دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره)، قزوین، بلوار دانشگاه امام‌خمینی (ره)، قزوین، ایران
سید محسن سجادی عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
علی سردارشهرکی گروه مهندسی آب دانشگاه سیستان و بلوچستان
حامد سرکرده گروه مهندسی عمران- دانشگاه حکیم سبزواری
عالیه سعادت‌پور دانش آموخته ی دکتری آبیاری و زهکشی، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
رضا سعیدی کارشناس منابع آب، شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
مهری سعیدی نیا دانشگاه لرستان
یحیی سلاح ورزی هیات علمی گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز دانشگاه فردوسی مشهد
سمیه سلطانی گردفرامرزی گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان، اردکان، یزد ایران
فرزین سلماسی 29 Bahman boulvard,
تیمور سهرابی استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
نسرین سیاری
سید مرتضی سیدیان استادیار دانشگاه گنبد کاووس
اکرم سیفی استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان، ایران
کاکا شاهدی گروه آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
علی شاهنظری مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی ساری
ناصر شاهنوشی
پریسا شاهین رخسار بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایران
حسین شریفان
حسین شریفان دانشیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و عضو هیئت علمی.
محمود شفائی بجستان
مجتبی شفیعی مرکز پژوهشی آب و محیط زیست شرق
مرتضی شکری عضو هیئت علمی- مدیریت گروه مهندسی عمران، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
علیرضا شکوهی استاد گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) -قزوین
علی شهیدی دانشیار/ گروه علوم و مهندسی آب- دانشکده کشاورزی- دانشگاه بیرجند
محمود شور
اکبر شیرزاد دانشگده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی ارومیه
نرگس صالح نیا گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد ایران
نسرین صالح نیا محقق ارشد، دکتری هواشناسی کشاورزی؛ دانشگاه ملی سئول، کره جنوبی.
محمود صبوحی
امید صفری مدیر گروه های آموزشی محیط زیست و شیلات دانشگاه فردوسی مشهد
یاسر صفری استادیار دانشکده مهندسی کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود.
امیر صمدی گروه مهندسی آب دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
سعید صمدیان فرد گروه مهندسی آب، دانشگاه تبریز
علی نقی ضیایی
انسیه طاهری گروه بهداشت اصفهان
مجتبی طاوسی دانش آموخته دوره دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مهندسی آب، تهران، ایران
حیدر طایفه رضایی مربی پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران
سید حسن طباطبائی عضوهیئت علمی دانشگاه شهرکرد
سیدحسن طباطبایی گروه مهندسی آب- دانشگاه شهرکرد
جواد طباطبایی یزدی دبیر، انجمن علمی سیستم های سطوح آبگیر باران ایران
سمانه عابدی دانشگاه علامه طباطبایی
فریبرز عباسی استاد موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج
علی عبدزادگوهری باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران.
اعظم عربی یزدی دکتری هواشناسی کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
ابوالفضل عزیزیان گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه اردکان
اصغر عزیزیان گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران
مصطفی عصاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام شهر
امین علیزاده
بهداد علیزاده
حمزه علی علیزاده استادیار گروه مهندسی آبیاری دانشگاه ایلام
رحیم علیمحمدی نافچی عضو هیات علمی
علیرضا عمادی گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
صادق غظنفری مقدم دانشکده عمران و نقشه برداری / گروه آموزشی مهندسی عمران- آب - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته ماهان
محمدعلی غلامی سفیدکوهی گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ساری، ایران
سید احسان فاطمی گروه مهندسی آب، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی. دانشگاه رازی، کرمانشاه
علیرضا فرید حسینی
رامین فضل اولی گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
احد فعالیان مشاور عالی اتحادیه گل و گیاه و محصولات گلخانه ای کشور- مشاور شرکت شهرکهای کشاورزی ایران- مدرس سازمان نظام مهندسی کشاورزی
مهدی فولادی پناه گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی - واحد رامهرمز
مهناز قائینی حصاروئیه گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
احمد رضا قاسمی گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
محسن قاسمی دکتری آبیاری و زهکشی از دانشگاه صنعتی اصفهان
علی قدمی فیروزآبادی استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش
حسام قدوسی استادیار گروه مهندسی آب ‌دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
حجت قربانی استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه گنبد کاووس
خلیل قربانی عضو هیئت علمی و دانشیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمد قربانی استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
محمد علی قربانی گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
قربان قربانی نصر آباد استادیار موسسه تحقیقات پنبه کشور
آزاده قلوبی
هوشنگ قمرنیا گروه مهندسی آب دانشگاه رازی
بیژن قهرمان
نوذر قهرمان دانشگاه تهران
مهدی قیصری گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
فاطمه کاراندیش دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه زابل، زابل، ایران
امین کانونی گروه مهندسی منابع آب - دانشکده کشاورزی - دانشگاه محقق اردبیلی
عباس کاویانی استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران
علیرضا کرباسی گروه اقتصاد مشهد
حجت کرمی گروه مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
مجتبی کریمائی طبرستانی استادیار گروه مهندسی ژئوتکنیک و آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
محمد کریم زاده مقدم گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد تربت حیدریه
حسین کریمی موسسه آموزش عالی بینالود مشهد
مهدی کماسی گروه مهندسی عمران، دانشگاه آیت اله العظمی بروجردی(ره)
الهه کنعانی دانشجوی دکتری دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
. کهربائیان
محمدرضا کهنسال استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
علی کولائیان کارشناس
علیرضا کیانی دانشیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، گرگان، ایران
زهرا کی همایون استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
محمدرضا گلابی دانشجو
مرتضی گلدانی گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
سودابه گلستانی کرمانی گروه مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر
عبدالعلی گیلانی
عبدالمجید لیاقت گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
مهدی ماجدی اصل استادیار دانشکده فنی و مهندسی-دانشگاه مراغه
علی متولی عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
میثم مجیدی عضو هیات علمی گروه مهندسی آب، مرکز آموزش عالی کاشمر، کاشمر، ایران. پژوهشگر مرکز سنجش از دور و محیط زیست شرق، مشهد، ایران
نجمه مجیدی پژوهشگر / مرکز پژوهشی آب و محیط زیست شرق (EWERI)
بهروز محسنی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
سید اسدالله محسنی موحد گروه آبیاری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
علی محقی دکتری دانشگاه ملبورن
مریم محمدپور دانشگاه ارومیه
ام البنی محمدرضاپور استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده آب و خاک، دانشگاه زابل
جهانشیر محمد زاده هابیلی دانشگاه شیراز
مهدی محمدی قلعه نی استادیار دانشگاه صنعتی اراک
مصطفی مردانی استادیار گروه اقتصاد دانشگاه رامین اهواز
ابوالفضل مساعدی گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد،
. مسافری
محمدرضا مصدقی عضو هیات علمی/دانشگاه صنعتی اصفهان
جواد مظفری گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه اراک
فریبرز معصومی استادیار گروه آموزشی مهندسی عمران، دانشگاه محقق اردبیلی
مهدی مفتاح هلقی گروه مهندسی آب دانشکده آب و خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،ۀ گرگان، ایران
مهنوش مقدسی استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه اراک، اراک، ایران
علیرضا مقدم گروه مهندسی عمران، دانشگاه گناباد
مهدی مکاری گروه علوم و مهندسی آب، مرکز آموزش عالی کاشمر
بهرام ملک محمدی عضو هیأت علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
محمدجواد منعم گروه مهندسی سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس
قربان مهتابی زنجان
حسین مهدیزاده دانشکده عمران بیرجند
روزبه موذن زاده هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود، گروه مهندسی آب
سید فرهاد موسوی
محمد موسوی بایگی گروه علوم و مهندسی آب- دانشکده کشاورزی - دانشگاه فردوسی مشهد
سید حسن موسوی فضل بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،
آمنه میان‌آبادی پژوهشگر پسادکترای گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
حجت میان آبادی گروه مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس
فرهاد میرزایی شیرکوهی اصل گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران.
سهراب مینایی
نادر نادری بخش تحقیقات فنی و مهندسی- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی شاهرود-سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی- شاهرود
مهدی نادی گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.
ابوالفضل ناصری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
امیر ناصرین دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
سید نوید نبوی گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
محمد نجف زاده گروه مهندسی عمران- آب، دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان
محمد مهدی نخجوانی مقدم موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
بیژن نظری استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
مریم نوابیان گروه مهندسی آب- دانشکده علوم کشاورزی- دانشگاه گیلان- رشت- ایران
حامد نوذری استادیار گروه علوم و مهندسی‌آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران
محمدحسین نوری قیداری گروه مهندسی عمران دانشکده عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
سعید نی ریزی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل
محمدرضا نیک پور گروه مهندسی آب دانشگاه محقق اردبیلی
سید مهدی هاشمی شاهدانی گروه مهندسی آبیاری، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
سید ابراهیم هاشمی گرم دره پاکدشت ، بلوار امام رضا (ع)، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران- گروه آبیاری و زهکشی
ابوطالب هزارجریبی دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
محمد همتی گروه آب دانشگاه ارومیه
تورج هنر دانشیار بخش مهندسی آب، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه شیراز
افشین هنربخش عضو هیئت علمی گروه آبخیزداری دانشگاه شهرکرد
جبار وطن فدا مسئول اسبق دفتر رودخانه های مرزی
جواد وفابخش
. ولی زاده گروه علوم دامی مشهد
بهمن یارقلی
محمدرضا یزدانی
مصطفی یعقوب‌زاده استادیارگروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بیرجند، بیرجند، بیرجند، ایران
مصطفی یعقوب زاده گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند