داوران

  لیست داوران مقالات شماره های 1 تا 6 از جلد 15 در سال 1400

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

تحصیلات

سمت / سازمان

علی

آرمان

استادیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه رازی

محبوبه

ابراهیمی

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور، تهران ، ایران.

حامد

ابراهیمیان

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی  دانشکده کشاوزی دانشگاه تهران

خالد

احمدآلی

استادیار

دکترای تخصصی

عضو هیات علمی داشگاه تهران

هدیه

احمد پری

سایر

کارشناسی ارشد

عضو سازمان نظام مهندسی و کشاورزی طبیعی استان بوشهر

صفورا

اسدی کپورچال

استادیار

دکترای تخصصی

دانشگاه گیلان

سعید

اسلامیان

استاد

دکترای تخصصی

دانشگاه صنعتی اصفهان

کاظم

اسماعیلی

دانشیار

دکترای تخصصی

علوم ومهندسی آب- دانشگاه فردوسی مشهد- مشهد - ایران

سمانه

اشرف

سایر

دکترای تخصصی

فردوسی مشهد

ابوالفضل

اکبرپور

استاد

دکترای تخصصی

استاد گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

مهدی

اکبری

دانشیار

دکترای تخصصی

عضو هیئت‌ علمی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج، البرز، ایران

سمیه

امامی

سایر

دانشجوی دکترا

گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز

ابراهیم

امیری

استاد

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان

حسین

بانژاد

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب . دانشکده کشاورزی. دانشگاه فردوشی مشهد. مشهد ایران

بهرام

بختیاری

دانشیار

دکترای تخصصی

عضو هیات علمی، بخش مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان

رضا

بدیع زادگان

   

دانشجوی دکتری سازه‌هـای‌ آبی گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

محمد

بنایان

استاد

دکترای تخصصی

گروه اگروتکنولوژی - دانشکده کشاورزی - دانشگاه فردوسی مشهد

رضا

بهراملو

استادیار

دکترای تخصصی

عضو هیئت علمی و رئیس بخش تحقیقات  فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات،

مهدی

بهرامی

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشگاه فسا گروه مهندسی آب

فهیمه

بهرامی

استادیار

دکترای تخصصی

عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

حسین

پرویزی

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار پژوهشی مرکز ملی تحقیقات شوری کشور

آرش

تافته

استادیار

دکترای تخصصی

بخش تحقیقات آبیاری و فیزیک خاک موسسه تحقیقات خاک و آب

عسکری

تشکری

استادیار

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران

احسان

توکلی

سایر

دکترای تخصصی

دانشگاه شهرکرد

سیدمهدی

ثاقبیان

استادیار

دکترای تخصصی

گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر - ایران

رضا

جاوید صباغیان

استادیار

دکترای تخصصی

گروه آموزشی عمران- دانشگاه حکیم سبزواری- سبزوار- ایران

محمد

جلینی

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، مشهد، ایران

زهرا

جمشیدزاده

استادیار

دکترای تخصصی

گروه عمران دانشگاه کاشان

عطاءاله

جودوی

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار، گروه مهندسی آب، مرکز آموزش عالی کاشمر

محمد مهدی

چاری

استادیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب دانشکده آی و خاک- دانشگاه زابل- زابل-ایران

مریم

حافظ پرست

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه رازی

علیرضا

حسن اقلی

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج

ابوالقاسم

حقایقی

استادیار

دکترای تخصصی

امیر حمزه

حقی آبی

استاد

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان

حسین

حمیدی فر

استادیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

محمد

حیدرنژاد

استادیار

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

نادر

حیدری

دانشیار

دکترای تخصصی

عضو هیات علمی، بخش تحقیقات آبیاری و زهکشی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، البرز، ایران

عباس

خاشعی سیوکی

استاد

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بیرجند

سعیدرضا

خداشناس

استاد

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد

کامران

خلیفه ای

مربی

دکترای تخصصی

گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

پیمان

دانش کار آراسته

استاد

 

دانشگاه بین الملل امام خمینی

هادی

دهقان

استادیار

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب، مرکز آموزش عالی کاشمر

حسین

دهقانی سانیج

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار ، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی‌، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

سجاد

ذرین فر

 

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران/ وزارت علوم ، تحقیقات و فناورری ، مرکز پژوهشی آب و محیط زیست شرق

اردلان

ذوالفقاران

استادیار

دکترای تخصصی

عضو هیئت‌علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش

مجتبی

رضایی

استادیار

دکترای تخصصی

موسسه تحقیقات برنج کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران

یوسف

رمضانی

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بیرجند

هادی

رمضانی اعتدالی

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

قاسم

زارعی

دانشیار

دکترای تخصصی

کگر

حامد

زاهدی خامنه

سایر

دانشجوی دکترا

دانشجو دکتری سازه های آبی، دانشگاه فردوسی مشهد، گروه مهندسی آب

محمد

سالاریان

سایر

دکترای تخصصی

دکتری علوم و مهندسی آب

میثم

سالاری جزی

استادیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

سالومه

سپهری

استادیار

دکترای تخصصی

عضو هیات علمی بخش آبیاری و زهکشی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

علیرضا

سپهوند

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار آبخیزداری دانشگاه لرستان

عباس

ستوده نیا

   

استادیار دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره)، قزوین، بلوار دانشگاه امام‌خمینی (ره)، قزوین، ایران

مهدی

سرائی تبریزی

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علو م و تحقیقات تهران

عالیه

سعادت‌پور

سایر

دکترای تخصصی

دانش آموخته ی دکتری آبیاری و زهکشی، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

رضا

سعیدی

سایر

کارشناسی ارشد

کارشناس منابع آب، شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

مسعود

سلطانی

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

نسرین

سیاری

     

اکرم

سیفی

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان، ایران

علی

شاهنظری

استاد

دکترای تخصصی

مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی ساری

پریسا

شاهین رخسار

استادیار

دکترای تخصصی

بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و  آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایران

علیرضا

شکوهی

استاد

دکترای تخصصی

استاد گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) -قزوین

سید امیر

شمس نیا

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

علی

شهیدی

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشیار/ گروه علوم و مهندسی آب- دانشکده کشاورزی- دانشگاه بیرجند

محمود

شور

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه فیزیولوژی گیاهان زینتی دانشگاه فردوسی مشهد ایران

اکبر

شیرزاد

استادیار

دکترای تخصصی

دانشگده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی ارومیه

نسرین

صالح نیا

استادیار

دکترای تخصصی

محقق ارشد، دکتری هواشناسی کشاورزی؛ دانشگاه ملی سئول، کره جنوبی.

نرگس

صالح نیا

استادیار

دکترای تخصصی

گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد ایران

امید

صفری

دانشیار

دکترای تخصصی

مدیر گروه های آموزشی محیط زیست و شیلات دانشگاه فردوسی مشهد

امیر

صمدی

استادیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

فریبرز

عباسی

استاد

دکترای تخصصی

استاد موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج

علی

عبدزادگوهری

سایر

دکترای تخصصی

بخش تحقیقات آبیاری و فیزیک خاک، موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

اعظم

عربی یزدی

سایر

دکترای تخصصی

دکتری هواشناسی کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

اصغر

عزیزیان

استادیار

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران

امین

علیزاده

استاد

دکترای تخصصی

حمزه علی

علیزاده

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار گروه مهندسی آبیاری دانشگاه ایلام

رحیم

علیمحمدی نافچی

استادیار

دکترای تخصصی

عضو هیات علمی

علیرضا

عمادی

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

وحید

غفوری

 

دکترای تخصصی

سازمان جهاد کشاورزی فارس

محمدعلی

غلامی سفیدکوهی

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ساری، ایران

رامین

فضل اولی

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

احمد رضا

قاسمی

استادیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

حجت

قربانی

استادیار

دکترای تخصصی

استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه گنبد کاووس

هوشنگ

قمرنیا

استاد

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب دانشگاه رازی

نوذر

قهرمان

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشگاه تهران

بیژن

قهرمان

استاد

دکترای تخصصی

دانشگاه فردوسی مشهد

مهدی

قیصری

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

علیرضا

کرباسی

   

گروه اقتصاد مشهد

مهدی

کماسی

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی عمران، دانشگاه آیت اله العظمی بروجردی(ره)

حمیدرضا

کمالی

   

گروه آب دانشگاه هرمزگان

نادر

کوهی چله کران

استادیار

دکترای تخصصی

پژوهش، بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان

زهرا

کی همایون

استادیار

دکترای تخصصی

گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

مرتضی

گلدانی

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

علیرضا

گوهری

   

دانشگاه صنعتی اصفهان

عبدالمجید

لیاقت

استاد

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

ابوالفضل

مجنونی هریس

دانشیار

دکترای تخصصی

دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

نجمه

مجیدی

استادیار

دکترای تخصصی

پژوهشگر / مرکز پژوهشی آب و محیط زیست شرق (EWERI)

جهانشیر

محمد زاده هابیلی

استادیار

دکترای تخصصی

دانشگاه شیراز

مهدی

محمدی قلعه نی

استادیار

دکترای تخصصی

دانشگاه صنعتی اراک

محمد حسین

محمودی قرائی

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه زمین شناسی، دانشکده علوم ،دانشگااه فردوسی مشهد، ایران

علی

مختاران

استادیار

دکترای تخصصی

عضو هیئت علمی، بخش تحقیقات فنی مهندسی و کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

ابوالفضل

مساعدی

استاد

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد،

جواد

مظفری

استادیار

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه اراک

علیرضا

مقدم

سایر

دکترای تخصصی

گروه مهندسی عمران، دانشگاه گناباد

محمد مهدی

مقیمی

استادیار

دکترای تخصصی

گروه آموزشی علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فسا

مهدی

مکاری

استادیار

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب، مرکز آموزش عالی کاشمر

بهرام

ملک محمدی

دانشیار

دکترای تخصصی

عضو هیأت علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

راحله

ملکیان

سایر

دکترای تخصصی

مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران

رامین

منصوری

استادیار

دکترای تخصصی

گروه عمران، دانشکده مهندسی، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی

محمد

موسوی بایگی

استاد

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب- دانشکده کشاورزی - دانشگاه فردوسی مشهد

سید حسن

موسوی فضل

دانشیار

دکترای تخصصی

بخش تحقیقات  فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

آمنه

میان‌آبادی

سایر

دکترای تخصصی

پژوهشگر پسادکترای گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

حجت

میان آبادی

استادیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس

سید نوید

نبوی

سایر

کارشناسی ارشد

گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

محمد مهدی

نخجوانی مقدم

استادیار

دکترای تخصصی

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

بیژن

نظری

استادیار

دکترای تخصصی

گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

حمزه

نور

استادیار

دکترای تخصصی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

محمدحسین

نوری قیداری

استادیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی عمران دانشکده عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

محمد

همتی

دانشیار

دکترای تخصصی

گروه آب دانشگاه ارومیه

بهمن

یارقلی

استادیار

دکترای تخصصی

 مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، البرز، ایران

مصطفی

یعقوب زاده

استادیار

دکترای تخصصی

گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند