داوران

  لیست داوران مقالات شماره 5 از جلد 15

نام نام خانوادگی رتبه علمی تحصیلات سمت / سازمان
امید صفری دانشیار دکترای تخصصی مدیر گروه های آموزشی محیط زیست و شیلات دانشگاه فردوسی مشهد
رامین فضل اولی دانشیار دکترای تخصصی گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
زهرا کی همایون استادیار دکترای تخصصی  گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
میثم سالاری جزی استادیار دکترای تخصصی گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
عباس خاشعی سیوکی استاد دکترای تخصصی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بیرجند
حسین بانژاد دانشیار دکترای تخصصی گروه علوم و مهندسی آب . دانشکده کشاورزی. دانشگاه فردوشی مشهد. مشهد ایران
سید امیر شمس نیا استادیار دکترای تخصصی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
ابوالفضل مساعدی استاد دکترای تخصصی گروه علوم و مهندسی آب،
دانشکده کشاورزی،
دانشگاه فردوسی مشهد،
ابوالقاسم حقایقی استادیار دکترای تخصصی  بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش
محمد جلینی دانشیار دکترای تخصصی   بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، مشهد، ایران
فریبرز عباسی استاد دکترای تخصصی  موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج
سالومه سپهری استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی بخش آبیاری و زهکشی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
علی مختاران استادیار دکترای تخصصی عضو هیئت علمی، بخش تحقیقات فنی مهندسی و کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
علی شاهنظری استاد دکترای تخصصی مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی ساری
مهدی مکاری استادیار دکترای تخصصی گروه علوم و مهندسی آب، مرکز آموزش عالی کاشمر
رامین منصوری استادیار دکترای تخصصی گروه عمران، دانشکده مهندسی، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی
احسان توکلی سایر دکترای تخصصی دانشگاه شهرکرد
رضا بدیع زادگان سایر دانشجوی دکتری دانشجوی دکتری سازه‌هـای‌ آبی گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
محمد مهدی مقیمی استادیار دکترای تخصصی گروه آموزشی علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فسا
ابوالفضل مجنونی هریس دانشیار دکترای تخصصی دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
نسرین صالح نیا استادیار دکترای تخصصی محقق ارشد، دکتری هواشناسی کشاورزی؛ دانشگاه ملی سئول، کره جنوبی.
سمانه اشرف سایر دکترای تخصصی فردوسی مشهد
آمنه میان‌آبادی سایر دکترای تخصصی پژوهشگر پسادکترای گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
مهدی بهرامی دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه فسا گروه مهندسی آب
حمیدرضا کمالی استادیار دکترای تخصصی گروه آب دانشگاه هرمزگان
محمد مهدی نخجوانی مقدم استادیار دکترای تخصصی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
سید حسن موسوی فضل دانشیار دکترای تخصصی بخش تحقیقات  فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،
مرتضی گلدانی دانشیار دکترای تخصصی گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
بهمن یارقلی استادیار دکترای تخصصی بخش تحقیقات  فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،
هوشنگ قمرنیا استاد دکترای تخصصی گروه مهندسی آب دانشگاه رازی
کاظم اسماعیلی دانشیار دکترای تخصصی علوم ومهندسی آب- دانشگاه فردوسی مشهد- مشهد - ایران
سعیدرضا خداشناس استاد دکترای تخصصی گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد
ابراهیم امیری استاد دکترای تخصصی گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان
پریسا شاهین رخسار استادیار دکترای تخصصی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و  آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایران
هدیه احمد پری سایر کارشناسی ارشد عضو سازمان نظام مهندسی و کشاورزی طبیعی استان بوشهر
اکرم سیفی استادیار دکترای تخصصی  گروه مهندسی آب، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان، ایران
علی عبدزادگوهری سایر دکترای تخصصی بخش تحقیقات آبیاری و فیزیک خاک، موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
مجتبی رضایی استادیار دکترای تخصصی موسسه تحقیقات برنج کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران
علیرضا عمادی دانشیار دکترای تخصصی گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
صفورا اسدی کپورچال استادیار دکترای تخصصی گروه علوم خاک، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، ایران
آرش تافته استادیار دکترای تخصصی بخش تحقیقات آبیاری و فیزیک خاک موسسه تحقیقات خاک و آب