نویسنده = امین علیزاده
ارزیابی روش سیستم استنتاج فازی (Fuzzy Inference Systems) در تخمین عملکرد روزانه ذرت نشایی

دوره 16، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 999-1009

حوریه مرادی؛ حسین انصاری؛ امین علیزاده؛ محمد نادریان‌فر


پیش بینی مقدار تولید محصول ذرت علوفه‌ای بااستفاده از اطلاعات ماهواره‌ای

دوره 16، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 371-386

سمیرا امینی؛ امین علیزاده؛ علیرضا فرید حسینی؛ مهدی اکبری


بررسی تاثیر استفاده از لجن فرآوری شده بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی محصول ذرت علوفه ‏ای

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 700-713

سید محمد تفضلی؛ علیرضا فرید حسینی؛ امین علیزاده


چارچوب دستیابی به سیاست‌های مدیریت مطلوب مشارکتی-راهبردی آب (مطالعه موردی : حوضه آبریز کشف رود

دوره 13، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1743-1760

محمد سالاریان؛ کامران داوری؛ امین علیزاده؛ محمد لگزیان؛ محمد فاضلی


تخمین و مقایسه میزان آب آبی و سبز با استفاده از مدل های SWAT وSWAT-MODFLOW در حوضه آبریز نیشابور

دوره 13، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 1113-1129

عالیه سعادت‌پور؛ امین علیزاده؛ علی نقی ضیایی؛ عزیزاله ایزدی


بررسی اثر کاربرد میکوریزا، ورمیکمپوست و کود شیمیایی بر عملکرد و میزان لاوسون گیاه دارویی حنا تحت شرایط تنش کمآبی

دوره 12، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 1029-1040

علیرضا وحیدی؛ امین علیزاده؛ امین باقی‌زاده؛ حسین انصاری


بهینه سازی بهره‌وری آب و کارایی انرژی در انتخاب الگوی کشت

دوره 10، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 849-859

محمد کریم زاده؛ امین علیزاده؛ حسین انصاری؛ محمد قربانی؛ محمد بنایان اول


ریز مقیاس کردن زمانی و مکانی تبخیر-تعرق واقعی تصاویر لندست و مودیس

دوره 9، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 710-719

مهدی مکاری؛ بیژن قهرمان؛ سیدحسین ثنایی نژاد؛ امین علیزاده


بررسی تأثیر بخش تقاضای بازار آب بر الگوی کشت بهینه، درآمد کشاورزان و استفاده پایدار از منابع آب (محدوده مطالعاتی مشهد-چناران)

دوره 9، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 820-829

نجمه مجیدی؛ امین علیزاده؛ محمد قربانی؛ حسین انصاری؛ محمد بنایان اول


تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی دشت فریمان- تربت‌جام با رویکرد مدیریتی در سطح مزرعه

دوره 9، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 407-417

روزبه موذن زاده؛ امین علیزاده


شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضای آب در سطح خرد با رویکرد بهبود استفاده از آب (محدوده مطالعاتی مشهد ـ چناران)

دوره 9، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 292-302

نجمه مجیدی؛ امین علیزاده؛ محمد قربانی؛ محمد بنایان اول؛ حسین انصاری


ارزیابی توابع کاهش جذب آب در شرایط تنش همزمان شوری و خشکی در گیاه چمن

دوره 9، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 131-142

سودابه سیفی؛ امین علیزاده؛ کامران داوری؛ محمد بنایان اول


اثر مقادیر آب آبیاری و کود پتاسیم بر رشد ریشه و اندام‌های هوایی ارقام سورگوم علوفه‌ای

دوره 8، شماره 4، آذر و دی 1393، صفحه 747-756

سید حسن موسوی فضل؛ امین علیزاده؛ حسین انصاری؛ پرویز رضوانی‌مقدم


بررسی تغییرات شاخص‌های حدی هواشناسی در استان خراسان رضوی

دوره 8، شماره 4، آذر و دی 1393، صفحه 817-825

مریم عرفانیان؛ حسین انصاری؛ امین علیزاده؛ محمد بنایان اول


تبخیر از دریاچه‌ها و مخازن سدها: برآوردهای بیلان انرژی، ارزیابی روش‌های تابش دما و روابط ترکیبی

دوره 8، شماره 3، مهر و آبان 1393، صفحه 602-615

میثم مجیدی؛ امین علیزاده؛ علی‌رضا فریدحسینی؛ مجید وظیفه‌دوست


مبادله آب مجازی به منظور بهبود بهره‌وری در مصرف آب (مطالعه موردی استان کرمان)

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 325-335

ابوالفضل غلامحسین پور جعفری نژاد؛ امین علیزاده؛ علی نشاط؛ محبوبه ابوالحسنی زراعتکار