نویسنده = سعیدرضا خداشناس
توسعه مدلهای ریاضی جهت تعیین تاثیر چرخه های تر و خشک شدن بر پارامترهای فیزیکی مکانیکی خاک های ریزدانه

دوره 16، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 387-398

خشایار خداشناس؛ سعیدرضا خداشناس؛ نفیسه سید نژاد


تاثیر نسبت عرض کلید ورودی به خروجی و شیب کلید بر ضریب دبی در سرریزهای کلیدپیانویی سه سیکل

دوره 14، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 867-880

بیژن کمایی عباسی؛ سعیدرضا خداشناس؛ محمد حیدرنژاد


بررسی آزمایشگاهی تاثیر چرخه های متوالی تر و خشک شدن بر پارامترهای مکانیکی خاک های ریزدانه

دوره 14، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 1091-1105

افشین طالب العلم؛ سعیدرضا خداشناس؛ علی اختر پور


تعیین مقطع بهینه و مشخصات هیدرولیکی کانال‏های پیش ساخته بتنی(کانالت)

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 426-436

حمید کیان مهر؛ سعیدرضا خداشناس


بررسی آزمایشگاهی ضریب شدت جریان در سرریزهای کلید پیانویی دو سیکل

دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 10-20

بیژن کمایی عباسی؛ سعیدرضا خداشناس؛ محمد حیدرنژاد


بهره برداری از سد گلستان در شرایط سیلابی جهت حداقل نمودن خسارات ناشی از سیل در پاییندست سد

دوره 12، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1350-1361

زهرا صادقی؛ سعیدرضا خداشناس؛ حسین ثنایی نژاد؛ مهدی مفتاح هلقی


بررسی اثر همزمان صفحات مستغرق و شکاف بر میزان آبشستگی پایه پل

دوره 12، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 1097-1106

محسن مظلوم خراسانی؛ سعیدرضا خداشناس؛ کاظم اسماعیلی


بررسی آزمایشگاهی تأثیر آبشکن محافظ بر میزان آبشستگی دماغه تکیهگاه پل در کانال آب مرکب

دوره 12، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 763-774

محمد سعادت‌نیا؛ سعیدرضا خداشناس؛ مجتبی صانعی؛ کاظم اسماعیلی


بررسی هیدرولیکی و طراحی دریچه فلپ اصلاح شده برای کنترل خودکار سطح آب در کانال-های آب

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 335-343

علی ربیعی مقدم؛ سعیدرضا خداشناس؛ علی نقی ضیایی


کاربرد روش تسریع به منظور بهبود هم‌گرایی حل‌گرهای غیرخطی در حل معادله ریچاردز به روش حجم محدود

دوره 11، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 517-527

گلاره فراهی؛ سعیدرضا خداشناس؛ امین علیزاده؛ علی نقی ضیایی


بررسی راهکارهای افزایش پایداری شیب‌های خاکی در کانال‌های خاکی

دوره 11، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 424-434

قاسم پناهی؛ سعیدرضا خداشناس


بررسی آزمایشگاهی افت انرژی در سرریزهای پلکانی گابیونی کوتاه و مقایسه آن با سرریزهای صلب

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 181-191

سید حسین رجائی؛ سعیدرضا خداشناس؛ کاظم اسماعیلی


مدل‌سازی رواناب حوضه آبخیز اترک با استفاده از الگوریتم SUFI-2 مدل SWAT

دوره 9، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 678-690

محمدرضا اکبرزاده؛ سعیدرضا خداشناس؛ کاظم اسماعیلی


مطالعه پتانسیل خودپالایی جریان روی تلماسه در یک کانال مستطیلی روباز

دوره 9، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 531-538

سعیدرضا خداشناس؛ رضا معارف دوست؛ محبوبه قاسمی


مدیریت آب سدهای زیرزمینی بر پایه شبیه سازی عددی (مطالعه موردی : سد زیر زمینی راور کرمان)

دوره 9، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 381-390

محمد محمد میرزایی؛ سعیدرضا خداشناس؛ محمد هادی داودی؛ کامران داوری