نویسنده = کاظم اسماعیلی
بررسی آزمایشگاهی افت انرژی در سرریزهای پلکانی گابیونی کوتاه و مقایسه آن با سرریزهای صلب

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 181-191

سید حسین رجائی؛ سعیدرضا خداشناس؛ کاظم اسماعیلی


مدل‌سازی رواناب حوضه آبخیز اترک با استفاده از الگوریتم SUFI-2 مدل SWAT

دوره 9، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 678-690

محمدرضا اکبرزاده؛ سعیدرضا خداشناس؛ کاظم اسماعیلی


بررسی امکان استفاده از پساب تصفیه شده در آبیاری با توجه به اثرات زیست محیطی آن (مطالعه موردی پساب خروجی تصفیه خانه پرکندآباد مشهد)

دوره 9، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 439-446

بابک مهرآوران؛ حسین انصاری؛ علی اصغر بهشتی؛ کاظم اسماعیلی


مقایسه مشخصات پرش هیدرولیکی روی انواع بستر‌های موج‌دار

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 220-232

رضا بدیع زادگان؛ مجتبی صانعی؛ کاظم اسماعیلی


تأثیر پارامترغیرماندگاری بر انتقال رسوب در جریان سیلابی

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 26-34

کاظم اسماعیلی


بررسی تغییرات کیفی منابع آب زیرزمینی درکشاورزی و صنعت (مطالعه موردی دشت نیشابور)

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 74-85

آرش حسین سربازی؛ کاظم اسماعیلی