نویسنده = ابوطالب هزارجریبی
ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد سه نوع پوشش مختلف مورد استفاده در زهکشهای زیرزمینی

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 58-68

محمدرضا یوری؛ حسین شریفان؛ ابوطالب هزارجریبی


ارزیابی فنی و هیدرولیکی عملکرد سیستم آبیاری قطره‌ای زیرسطحی

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 413-422

رقیه باقری؛ موسی حسام؛ علیرضا کیانی؛ ابوطالب هزارجریبی


تخمین دمای خاک با استفاده از روش‌های نوین داده‌کاوی

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 145-152

لیدا اسدی؛ ابوطالب هزارجریبی؛ خلیل قربانی؛ مهدی ذاکری‌نیا؛ زهرا آقاشریعتمداری