نویسنده = علی شهیدی
ارزیابی مدل DSSATv4.7 در شبیه‌سازی مراحل فنولوژیکی و عملکرد گندم رقم آنفارم 4 تحت سطوح مختلف آبیاری

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 548-558

سعید قوامسعیدی نوقابی؛ مصطفی یعقوب‌زاده؛ علی شهیدی؛ حسین حمامی؛ مهدی کلانکی


کاربرد بیوچار و سطوح تنش آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی زنیان (Trachyspermum ammi)

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 319-328

عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی؛ مصطفی یعقوب‌زاده؛ مهدی دستورانی


بررسی اثر پساب تصفیه شده فاضلاب شهری بر عملکرد پنبه رقم ورامین (مطالعه موردی: تربت حیدریه)

دوره 11، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 510-516

عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی؛ یحیی چوپان


مقایسه مدل های KNNو درخت تصمیم M5 در پیش بینی تبخیر و مقایسه آن با مدل های تجربی (مطالعه موردی بیرجند)

دوره 11، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 356-366

آتنا خلیلی نفت‌چالی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی


بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر تبخیر- تعرق گیاه مرجع در اقلیم‌های مختلف

دوره 10، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 230-240

فریبا هادی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی؛ محمدرضا فرزانه


شبیه‌سازی حرکت آب و انتقال املاح در خاک با استفاده از مدل هایدروس جهت تعیین عمق بهینه کارگذاری قطره‌چکان

دوره 10، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 94-103

شهلا مرادی کشکولی؛ سیدرضا هاشمی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی


تهیه مدل بهینه‌‌سازی آبیاری شیاری با استفاده از الگوریتم جفت‌گیری زنبور عسل (HBMO)

دوره 9، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 314-322

نرجس ریحانی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی


تأثیر آب مغناطیسی و نوع زئولیت طبیعی کلینوپتیلولایت بر مولفه‌های رشد لوبیای سبز (Phaseolus vulgaris L.)

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 393-401

محسن احمدی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی


پهنه بندی اراضی با قابلیت اجرای آبیاری بارانی با استفاده از روش (AHP) در استان خراسان جنوبی

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 162-170

راضیه رمزی؛ علی شهیدی؛ عباس خاشعی سیوکی