نویسنده = علی شاهنظری
بررسی مزیت در تولید محصولات باغی و زراعی استان مازندران: رهیافتی کاربردی مبتنی بر نمایه های مزیت نسبی

دوره 16، شماره 6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 1196-1210

علی شاهنظری؛ درسا دریکنده؛ فاطمه جعفری صیادی؛ مهدی کیخا؛ محمدرضا آلاشتی


ارزیابی تأثیر سیستم‌های مختلف کشت بر بهره‌وری آب، عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم اصلاح شده و بومی برنج

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 135-147

نورالله جلالی؛ علی شاهنظری؛ میرخالق ضیاتبار احمدی؛ مجتبی خوش روش؛ مجتبی رضایی


اثر کم آبیاری تنظیم شده و آبیاری بخشی ریشه (ثابت و متغیر) بر خصوصیات رشدی ریشه در ذرت علوفه‌ای

دوره 14، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 1964-1972

نادر نادری؛ رامین فضل اولی؛ علی شاهنظری؛ سعید خاوری خراسانی


تخصیص منابع آب و شبیه‌سازی عملکرد محصولات در شبکه آبیاری و زهکشی تجن با رویکرد تلفیق دو مدل WOFOST و VENSIM

دوره 14، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 1004-1017

سیده فاطمه هاشمی؛ علی شاهنظری؛ محمود رایینی؛ محمدرضا شهبازبگیان؛ یان فرانکلین


ارزیابی مدل Daisy برای شبیه‌سازی حرکت دو بعدی آب در خاک و عملکرد گیاه آفتاب‌گردان

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 251-262

هدیه پوریزدان خواه؛ علی شاهنظری؛ میرخالق ضیاء تبار احمدی؛ محمدرضا خالدیان؛ ماتیاس نیومان آندرسن


مدیریت رطوبت با مدل HYDRUS 2D/3D برای تعیین عمق و فاصله زهکش‌ها در کشت دوم شالیزار

دوره 13، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 959-972

پیمان مختاری مطلق؛ علی شاهنظری؛ محمد رضا نوری امامزاده‌ئی


بررسی راندمان مصرف و بهره‌وری آب در سیستم کشت دوم و کشت راتون در شهرستان ساری

دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 69-77

مریم بابایی؛ علی شاهنظری؛ محمود مشعل؛ بهزاد آزادگان


تاثیر تیمارهای مختلف بیوچار بر مشخصه‌های رطوبت خاک در کم‌آبیاری گیاه ذرت

دوره 12، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 1217-1228

مریم دهقانی احمدآبادی؛ علی شاهنظری؛ میرخالق ضیاتبار احمدی؛ محمد رضا اردکانی؛ علی قدمی فیروزآبادی


تعیین حجم ذخیره آب بندان حوضه آبیاری و زهکشی البرز با استفاده از MIKEBASIN

دوره 12، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 788-797

محمد داودی؛ علی شاهنظری؛ مجتبی خوش روش؛ سیده فاطمه هاشمی


تاثیر کم‌آبیاری تنظیم ‌شده و کم‌آبیاری خشکی ناحیه ریشه بر خصوصیات کمی و کیفی میوه کیوی

دوره 12، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 588-598

علی ضیاءتبار احمدی؛ علی شاهنظری؛ میرخالق ضیاءتبار احمدی؛ علی قدمی فیروزآبادی


اثرات برهمکنش ورمی‌کمپوست و کم‌آبیاری بخشی ریشه بر میزان مصرف آب، عناصر غذایی پر‌مصرف و کم‌مصرف در گیاه ذرت

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 63-75

سهراب عزیزپور؛ علی شاهنظری؛ میرخالق ضیا تبار احمدی؛ فاطمه کاراندیش


استفاده از روش نوین الکترومغناطیس برای تعیین و ارزیابی سطح آب زیرزمینی در شرایط مزرعه

دوره 11، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1177-1188

سید مهدی عمادی؛ علی شاهنظری؛ زهرا سادات ریاضی‌راد


پیش‌بینی تغییرات نیم‌رخ سطح ایستابی بین زهکش‌های دو عمقی در اراضی شالیزاری

دوره 10، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 837-848

مهدی جعفری تلوکلایی؛ علی شاهنظری؛ میرخالق ضیاتبار احمدی؛ داوود کلانتری


تاثیر چهار نوع جاذب زیستی بر کاهش پارامتر‌های نیترات، فسفات، شوری، pH و تغییرات دمایی پساب خروجی از اراضی شالیزاری

دوره 9، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 798-810

امین بابایی‌مقدم؛ محمدرضا خالدیان؛ علی شاهنظری؛ محمدرضا مرتضی‌پور


ارزیابی مدل DRAINMOD برای پیش‌بینی عمق سطح ایستابی و دبی زهکش در اراضی شالیزاری مجهز به زهکشی زیرزمینی

دوره 9، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 583-593

عبد االه درزی نفت چالی؛ سید مجید میرلطیفی؛ علی شاهنظری؛ فرید اجلالی؛ محمد حسین مهدیان


ارزیابی معادله‌های غیرماندگار زهکشی برای تعیین فاصله زهکش‌های زیرزمینی در اراضی شالیزاری

دوره 9، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 418-428

عبد االه درزی نفت چالی؛ علی شاهنظری


بررسی اثر روش‌های مختلف کم‌آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب ذرت علوفه‌ای

دوره 9، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 522-530

نادر نادری؛ رامین فضل اولی؛ میرخالق ضیاء تبار احمدی؛ علی شاهنظری؛ سعید خاوری خراسانی


ارزیابی کارایی مدل CERES-Rice در تخمین عملکرد و بهره‌وری آب برنح در مقیاس وسیع

دوره 9، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 283-291

مجتبی رضایی؛ علی شاهنظری؛ محمود رائینی‌سرجاز؛ مجید وظیفه‌دوست


بررسی میزان آلودگی آبهای زیرزمینی به عناصر سنگین و پهنه‌بندی آن در منطقه گیلان مرکزی به کمک زمینآمار

دوره 9، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 13-21

صنم رهنمای رهسپار؛ علی شاهنظری؛ محمدرضا خالدیان؛ اکبر فرقانی


برآورد عملکرد برنج در بخشی از شبکه سفیدرود گیلان با استفاده از تصاویر ماهواره لندست ( مطالعه موردی: صومعه سرا)

دوره 8، شماره 3، مهر و آبان 1393، صفحه 591-601

مجتبی رضایی؛ محمود رائینی سرجاز؛ علی شاهنظری؛ مجید وظیفه‌دوست