نویسنده = جواد بهمنش
توسعه الگوی بهینه کشت در شبکه آبیاری و زهکشی مهاباد تحت سناریوهای مختلف آبیاری در مقیاس مزرعه و شبکه

دوره 16، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 333-343

نسرین آزاد؛ وحید رضا وردی نژاد؛ جواد بهمنش؛ حسین رضایی


کاهش آبشویی نیترات در سیستم آبیاری قطره ای و کشت گلخانه ای خیار با استفاده از زئولیت

دوره 14، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 1737-1749

معصومه شادان؛ جواد بهمنش؛ سینا بشارت؛ نسرین آزاد


پیش‌بینی تبخیر‌- تعرق مرجع روزانه با استفاده از روش ترکیبی هوشمند مصنوعی بر پایه الگوریتم پیش‌پردازش‌کننده تجزیه مد تجربی

دوره 14، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 1376-1390

امین امیر عشایری؛ جواد بهمنش؛ وحید رضا وردی نژاد؛ نسرین فتح اله زاده


تاثیر شیب جانبی دیواره تبدیل همگرا بر روی پارامترهای هیدرولیکی امواج ضربه‌ای

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 1-12

فریناز شجاع طلاتپه؛ داود فرسادی‌زاده؛ علی حسین‌زاده دلیر؛ جواد بهمنش؛ محمدرضا نیک‌پور


کاربرد مدل Mike3 در شبیه‌سازی جریان گل آلود در مخازن سدها (مطالعه موردی: مخزن سد سفیدرود)

دوره 9، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 854-870

نفیسه ترکمانزاد؛ بایرامعلی محمدنژاد؛ جواد بهمنش