نویسنده = محمد تقی اعلمی
تخمین میزان عمق آبشستگی پایه پل با استفاده از سیستم استنتاجی عصبی-فازی تطبیقی بهینه-سازی شده با الگوریتم‌ رقابت استعماری

دوره 12، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 872-884

امین جعفری باویل علیایی؛ یوسف حسن زاده؛ محمد تقی اعلمی؛ نازیلا کاردان


پیش‌بینی ضریب زبری مانینگ در کانال‌های روباز با فرم بستر تلماسه با استفاده از روش الگوریتم تکاملی

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 446-457

کیومرث روشنگر؛ محمد تقی اعلمی؛ سیدمهدی ثاقبیان


استفاده از الگوریتم SUFI-2 در واسنجی اتوماتیک و تعیین عدم قطعیت مدل دوبعدی CE-QUAL-W2 در شبیه‌سازی دمای مخزن

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 111-118

محمد تقی اعلمی؛ حبیبه عباسی عباسی؛ *، محمد حسین نیک سخن